Motie Omtzigt/Van Dam over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Deze motie i is onder nr. 12 toegevoegd aan dossier 35510 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Motie; Motie van de leden Omtzigt en Van Dam over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert
Document­datum 19-01-2021
Publicatie­datum 20-01-2021
Nummer KST3551012
Kenmerk 35510, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 510

Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 12

MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN DAM

Voorgesteld 19 januari 2021 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het rapport Ongekend onrecht geconstateerd wordt dat bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden;

overwegende dat deze constatering betrekking heeft op zowel de wetgevende, de rechtsprekende als de uitvoerende macht;

overwegende dat er aanleiding is om te vrezen dat deze problemen zich breder voordoen in het overheidsoptreden;

verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen om een staatscommissie in te stellen die in brede zin het functioneren van de rechtsstaat analyseert en met voorstellen komt om deze te versterken, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt Van Dam

kst-35510-12 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 510, nr. 12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.