Motie over het ontwikkelen van een vervolg op het Kompas van het Noorden - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 29697 - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid; Motie over het ontwikkelen van een vervolg op het Kompas van het Noorden 
Document­datum 05-10-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST79911
Kenmerk 29697, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 697

Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID SMEETS C.S.

Voorgesteld 5 oktober 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het faseverschil in economische ontwikkeling tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland nog niet is ingelopen;

overwegende, dat voortzetting van het programma Kompas van het Noorden de werkgelegenheid en economie in Noord-Nederland structureel kan verbeteren;

van mening, dat de economie in het Noorden zich moet ontwikkelen naar een kennisintensieve economie;

verzoekt de regering samen met Noord-Nederland een vervolg op het Kompas van het Noorden te ontwikkelen, zodat de motie Slob/Van der Vlies/Heemskerk wordt uitgevoerd en dus de eerder gemaakte afspraken nagekomen worden en daarvoor vanaf 2007 de benodigde additionele middelen ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeets Marijnissen Van Gent Huizinga-Heringa Van der Vlies

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.