Brief regering; Definitieve Luchtvaartnota - Luchtvaartbeleid

Deze brief is onder nr. 820 toegevoegd aan dossier 31936 - Luchtvaartbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Luchtvaartbeleid; Brief regering; Definitieve Luchtvaartnota
Document­datum 20-11-2020
Publicatie­datum 03-12-2020
Nummer KST31936820
Kenmerk 31936, nr. 820
Commissie(s) Infrastructuur en Waterstaat (IW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

31 936

Luchtvaartbeleid

Nr. 820

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2020

Hierbij bied ik uw Kamer de definitieve door het kabinet vastgestelde Luchtvaartnota 2020-2050 aan1. Het is van belang om te werken aan een nieuw verbindend toekomstperspectief voor de luchtvaart, juist ook om de luchtvaartsector duidelijke richtlijnen te kunnen bieden voor na de coronacrisis. Met de Luchtvaartnota 2020-2050 zet het kabinet een nieuwe koers uit naar een veilige en duurzame luchtvaartsector die Nederland goed verbindt met de rest van de wereld, met heldere regels en voorwaarden voor de ontwikkeling van de civiele luchtvaart.

Na het verschijnen van de ontwerpLuchtvaartnota en de plan-MER van de Luchtvaartnota op 15 mei jl. (Kamerstuk 31 936, nr. 741) heeft iedereen de gelegenheid gehad om zienswijzen in te dienen. Daarnaast heeft uw Kamer er op 18 juni in het Notaoverleg met mij over gesproken (Kamerstuk 31 936, nr. 793) en heeft uw Kamer diverse moties aangenomen. Ook heb ik een aantal onafhankelijke commissies gevraagd om te reflecteren op onderdelen van de ontwerpLuchtvaartnota en de plan-MER. Deze adviezen heb ik u eerder doen toekomen (Kamerstuk 31 936, nr. 802). Tevens heb ik een uitvoerbaarheidstoets op hoofdlijnen laten uitvoeren door de ILT en de LVNL (Kamerstuk 31 936, nr. 803). Verder heeft de commissie governance en participatie luchtvaart van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), onder leiding van dhr. Cohen, een advies uitgebracht over governance en participatie (Kamerstuk 31 936, nr. 811). Ook heb ik een scenariostudie laten uitvoeren naar de impact van COVID-19 op de luchtvaart, waarover uw Kamer eerder is geïnformeerd (Kamerstuk 31 936, nr. 804).

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan iedereen die een zienswijze heeft ingediend of een advies heeft uitgebracht. In de Nota van Antwoord geef ik een reactie op de zienswijzen en geef ik aan tot welke wijzigingen dit heeft geleid in de Luchtvaartnota. Daarnaast treft u een kabinetsreactie

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-31936-820 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

aan op de diverse adviezen en toetsen1. In de bijlage aan het eind van deze brief wordt aangegeven hoe omgegaan is met de aangenomen moties uit het Notaoverleg.

Met de definitieve Luchtvaartnota reageert het kabinet ook officieel op het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart en kan deze als definitief worden vastgesteld. Voorts kan gesproken worden van een «Akkoord Duurzame Luchtvaart».

Aangeboden stukken

Als bijlage bij deze brief treft u de volgende stukken aan2:

 • De definitieve Luchtvaartnota 2020-2050;
 • Een uitvoeringsagenda, waarin ik aangeef welke stappen ik de komende jaren ga zetten;
 • De Nota van Antwoord (NvA) op de ingediende zienswijzen op de ontwerpLuchtvaartnota en de plan-MER van de Luchtvaartnota;
 • De gebundelde kabinetsreactie op de adviezen en toetsen van de Commissie m.e.r., de commissie governance en participatie luchtvaart van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) en de commissie economie (met experts met op gebied van vervoer en economie), de ILT en de LVNL;
 • De bijlage CW3.1. (Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel);
 • Rapport «Luchtvaart in Nederland» van Motivaction: deze zomer heeft Motivaction, net als in 2018 en 2019, in mijn opdracht een onderzoek gedaan naar draagvlak voor luchtvaart onder de Nederlandse bevolking.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

 • C. 
  van Nieuwenhuizen Wijbenga

Bijlage 1:    Verwerking Kamermoties m.b.t. Luchtvaartnota uit Nota-overleg

18 juni 2020

 • Motie van de leden Paternotte en Stoffer (Kamerstuk 31 936, nr. 756) over het CO2-emissieplafond wordt meegenomen bij de uitwerking van het CO2-emissieplafond, waarover u conform de motie van de leden Paternotte en Amhaouch (Kamerstuk 31 936, nr. 754) voorafgaand aan het Algemeen overleg Luchtvaart van 16 december a.s. nader geïnformeerd wordt.
 • Motie van het lid Kröger (Kamerstuk 31 936, nr. 759) over onderzoeken voor hoeveel vluchten er nationale vraag is wordt meegenomen bij het uitwerken van het beleidskader netwerkkwaliteit.
 • De motie van het lid Dijkstra (Kamerstuk 31 936, nr. 760) over het borgen van het strategisch belang van vrachtvluchten wordt meegenomen bij het uitwerken van het beleidskader netwerkkwaliteit.
 • Motie van de leden Dijkstra en Graus (Kamerstuk 31 936, nr. 761) over het koesteren en verstevigen van de economische rol van Schiphol als mainport voor Nederland wordt meegenomen als leidraad bij het uitwerken van het beleidskader netwerkkwaliteit.
 • N.a.v. de motie van de leden Amhaouch en Paternotte (Kamerstuk 31 936, nr. 762) over mogelijke belemmerende factoren richting een EU-bijmengverplichting kan ik u meedelen dat de Europese Commissie momenteel onderzoek doet in het kader van het ReFuelEU Aviation Initiative. De Impact Assessment en het juridische voorstel kunnen we waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 verwachten. Verder is op 16 oktober 2020 het duurzaamheidskader biogrondstoffen verschenen. Hierin wordt uiteengezet hoe de toekomstige inzet van biogrondstoffen er volgens het kabinet uit zal zien.
 • Naar aanleiding van de motie van de leden Amhaouch en Bruins (Kamerstuk 31 936, nr. 763) over een innovatiestrategie om vliegen schoner, stiller en zuiniger te maken is in de definitieve Luchtvaartnota toegevoegd dat het Rijk de innovatiestrategie om vliegen schoner, stiller en zuiniger te maken samen met de partijen aan de Duurzame Luchtvaarttafel (overheid, sectorpartijen, maakindustrie en kennisinstellingen) gaat opstellen.
 • In lijn met de motie van de leden Bruins en Paternotte (Kamerstuk 31 936, nr. 770) is het reductiepad voor nachtvluchten op Schiphol in de Luchtvaartnota geconcretiseerd. Hierover bent u ook geïnformeerd in de brief over de steunmaatregelen van KLM (Kamerstuk 29 232,

nr. 41). In mijn brief over nachtvluchten (Kamerstuk 29 665, nr. 392) wordt ingegaan op de economische gevolgen en lessen uit het buitenland.

 • In lijn met de motie van het lid Van Raan (Kamerstuk 31 936, nr. 780) is in de definitieve Luchtvaartnota in het hoofdstuk Veilige Luchtvaart de paragraaf 2.3.4 over vogels en vliegtuigen opgenomen.
 • De motie van de leden Amhaouch en Bruins (Kamerstuk 31 936,

nr. 668) over het onderzoeken van rustmomenten in de vroege ochtend en in het weekend wordt meegenomen bij de verdere doorontwikke-ling van Schiphol en de daarbij horende systematiek. Ook wordt dit onderwerp meegenomen bij de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2021 verwacht. Als onderdeel van het uitvoeringsplan hinderreductie spannen Schiphol en LVNL zich in om door middel van wijzigingen in de procedures en routes momenten met minder vliegverkeer en meer rust te creëren. Dit plan wordt eind 2020 aan het ministerie ter beoordeling voorgelegd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 31 936, nr. 820 3

1

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

2

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.