Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 25 september 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 25 september 2020
Document­datum 25-09-2020
Publicatie­datum 25-09-2020
Kenmerk 2020A03385 13
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 25 september 2020

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

9, 24

 

EZK

i.v.m. agendapunt

21, 24

 

FIN

i.v.m. agendapunt

15, 16, 19

 

I&W

i.v.m. agendapunt

24

 

J&V

i.v.m. agendapunt

21, 33

 

KR

i.v.m. agendapunt

20

 

LNV

i.v.m. agendapunt

24

 

OCW

i.v.m. agendapunt

24

 

VWS

i.v.m. agendapunt

24

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24

september 2020

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:    Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de

vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Zaak:    Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 3 september

2020

Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister -34700-75

Besluit:    Voor kennisgeving aangenomen.

 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 -35570-I

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen was reeds vastgesteld op donderdag 17 september 2020 te 14.00 uur

 • 4. 
  Agendapunt:
 
 • 4. 
  Agendapunt:

Zaak:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 september

2020

Besluit:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 - 35570-III

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen was reeds vastgesteld op donderdag 17 september 2020 te 14.00 uur

 • 5. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Verzoek om uitstel van de plenaire behandeling van de Wet versterking decentrale rekenkamers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 september 2020

Verzoek om uitstel van de plenaire behandeling van de Wet versterking decentrale rekenkamers - 35298-11

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Het wetsvoorstel is tot nader order van de plenaire agenda afgehaald, in afwachting van de aangekondigde nota van wijziging

 • 6. 
  Agendapunt:

Werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor het openbaar bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 september 2020

Werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor het openbaar bestuur - 35300-VII-136

Besluit:

Agenderen voor een gesprek met de Raad voor het openbaar bestuur.

 • 7. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad over toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 september 2020

Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad over toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging - 30696-50

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Minister BZK kondigt aan dat de Kamer de kabinetsreactie uiterlijk in november ontvangt.

 • 8. 
  Agendapunt:

Vraagstelling en opzet van de beleidsdoorlichting van artikel 9 ’Uitvoering Rijksvastgoedbeleid' van hoofdstuk VII BZK van de Rijksbegroting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 september 2020

Vraagstelling en opzet van de beleidsdoorlichting van artikel 9 ’Uitvoering Rijksvastgoedbeleid' van hoofdstuk VII BZK van de Rijksbegroting - 30985-42

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Uw commissiestaf heeft de opzet bekeken en geconcludeerd dat deze voldoet aan de eisen van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2018 (RPE).

 • 9. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op de vierde voortgangsrapportage van de CTIVD over de implementatie van de Wiv 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 september 2020

Beleidsreactie op de vierde voortgangsrapportage van de CTIVD over de implementatie van de Wiv 2017 - 34588-87

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het gesprek met de evaluatiecommissie WIV

Agenderen voor een algemeen overleg IVD.

DEF

 • 10. 
  Agendapunt:

Toezegging over voortgang reactie op advies Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 september 2020

Besluit:

Toezegging over voortgang reactie op advies Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid - 35300-85

De commissie hecht eraan de kabinetsreactie vóór de begrotingsbehandeling Algemene Zaken te ontvangen.

Noot:

Minister van BZK komt in deze brief terug op haar toezegging tijdens het VSO Democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 2 jli jl. om de Kamer direct na het reces te informeren over het moment waarop de Kamer de kabinetsreactie zal ontvangen op het spontane advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid. De minister streeft ernaar om de gevraagde reactie voor de behandeling van de begroting Algemene Zaken aan de Kamer te doen toekomen.

 • 11. 
  Agendapunt:

Toezegging overzicht thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 september 2020

Toezegging overzicht thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren - 25883-390

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 12. 
  Agendapunt:

Uitstel inwerkingtreding Wet elektronische publicaties (Kamerstuk 35218)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 september 2020

Uitstel inwerkingtreding Wet elektronische publicaties - 35218-12

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

In de brief wordt melding gemaakt van verschuiving van de inwerkingtredingsdatum van de Wep met een half jaar naar 1 juli 2021.

 • 13. 
  Agendapunt:

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 september 2020

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting - 30985-43

Besluit:

De staf van de commissie zal een notitie opstellen over deze opzet voor een beleidsdoorlichting.

 • 14. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 - 35570-VII

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 24 september 2020 te 21.00 uur

 • 15. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 - 35570-B

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 24 september 2020 te 21.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

 • 16. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 -35570-C

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 24 september 2020 te 21.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

 • 17. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 - 35570-IIA

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 17 september 2020 te 14.00 uur

 • 18. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 -35570-IIB

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 17 september 2020 te 14.00 uur

 • 19. 
  Agendapunt:

Septembercirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Septembercirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds - 35570-B-4

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het Gemeentefonds en het Provinciefonds voor het jaar 2021.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 20. 
  Agendapunt:

Opvolging verantwoordingsrapportage 2019 BZK

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 september 2020

Opvolging verantwoordingsrapportage 2019 BZK - 35570-VII-4

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de begrotingsbehandeling BiZa 2021

KR

 • 21. 
  Agendapunt:

Gevolgen versleuteling DNS-verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 juli 2020

Besluit:

Volgcommissie(s):

Gevolgen versleuteling DNS-verkeer - 26643-703

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering op 10 december 2020

J&V, EZK

 • 22. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium ter aanbieding van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 28 november 2019

Brief van het Presidium ter aanbieding van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 35351-1

Besluit:

De gedragscode is plenair behandeld en op dinsdag 22 september 2020 in stemming gebracht.

Zaak:

Nota van wijziging - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 17 september 2020

35 351 Nota van wijziging inzake Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 35351-10

Besluit:

Betrokken bij de verdere behandeling van het voorstel.

 • 23. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Uitkomsten eerste tranche woningbouwimpuls

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 september 2020

Uitkomsten eerste tranche woningbouwimpuls - 32847-680

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het WGO Wonen en Ruimte dd. 9 november 2020

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen dd. 9 december 2020

 • 24. 
  Agendapunt:

Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 september 2020

Definitieve Nationale Omgevingsvisie - 34682-53

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI d.d. 24 september 2020

I&W, EZK, LNV, VWS, OCW, DEF

 • 25. 
  Agendapunt:

Gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren -27926-327

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van aanhangige wetsvoorstellen zoals Tijdelijke huurkorting (35 516) en Verhuurderheffing en verplichte huurverlaging (35578) (onderdeel van Belastingplanpakket)

Besluit:

Agenderen voor het WGO Wonen en Ruimte dd. 9 november 2020

 • 26. 
  Agendapunt:

Verdere maatregelen om door te bouwen tijdens de coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Verdere maatregelen om door te bouwen tijdens de coronacrisis - 32847-681

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor WGO Wonen en Ruimte dd. 9 november 2020

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen dd. 9 december 2020

 • 27. 
  Agendapunt:

Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties o.b.v. artikel 60, tweede lid, van de Woningwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 september 2020

Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties o.b.v. artikel 60, tweede lid, van de Woningwet - 2020Z16422

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 28. 
  Agendapunt:

Overig

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 9 mei 2019 Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie - 35202-(R2126)

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 15 september 2020

Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curagao - 35202-(R2126)-10

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 29. 
  Agendapunt:

Uitgewerkt voorstel van de leden Terpstra (CDA) en Smeulders (GroenLinks) voor het houden van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.H. Terpstra (CDA) -1 september 2020

Uitgewerkt voorstel van de leden Terpstra (CDA) en Smeulders (GroenLinks) voor het houden van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen. - 2020Z15293

Besluit:

De commissie stemt in met het inplannen van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen.

 • 30. 
  Agendapunt:

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden over discriminatie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 25 juni 2020

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden over discriminatie - 2020Z12180

Besluit:

Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De initiatiefnemers komen de volgende procedurevergadering met een uitgewerkt voorstel

 • 31. 
  Agendapunt:

Stafnotitie rondetafelgesprek Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 17 september 2020

Stafnotitie rondetafelgesprek Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen -2020Z16561

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel voor het RTG wijziging wet gemeenschappelijke regelingen op 1 oktober 2020. Deze stafnotitie wordt betrokken bij dit RTG

 • 32. 
  Agendapunt:

Stafnotitie EU-beleid desinformatie en digitale inmenging

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 18 september 2020

Stafnotitie EU-beleid desinformatie en digitale inmenging - 2020Z16643

Besluit:

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het AO desinformatie en digitale inmenging

De minister van BZK wordt verzocht een kabinetsreactie aan de Kamer te doen toekomen op de beoordeling van de Europese Commissie over de naleving van de 'code of practice' inzake desinformatie en mogelijk aanvullende maatregelen op korte en lange termijn.

 • 33. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Resultaten extra uitvraag naar de uitfasering van Kaspersky antivirussoftware bij de Rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 september 2020

Resultaten extra uitvraag naar de uitfasering van Kaspersky antivirussoftware bij de Rijksoverheid - 30821-117

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering d.d. 10 december 2020

J&V

 • 34. 
  Agendapunt:

Overzicht van in te dienen herindelingswetten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2020

Overzicht van in te dienen herindelingswetten - 28750-77

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 35. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning

Nederlandse gebarentaal)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.P. van Laar (PvdA) - 3 oktober 2016 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) - 34562

Besluit:

Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld en op dinsdag 22 september jl. in stemming gebracht.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 21 september

2020

Besluit:

Nota van wijziging - 34562-16

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 36. 
  Agendapunt:

Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 september 2020

Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-146

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 29 oktober 2020 te 14.00 uur

 • 37. 
  Agendapunt:

Uitnodiging werkbezoek AIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2020

Uitnodiging werkbezoek AIVD - 2020Z16771

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een werkbezoek te organiseren bij de AIVD. Er zal worden gezocht naar een geschikte datum

 • 38. 
  Agendapunt:

Reactie op gewijzigde amendementen wetsvoorstel toeristische verhuur (Kamerstuk 35353)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 september 2020

Reactie op gewijzigde amendementen wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte - 35353-40

Besluit:

Betrokken bij de stemming over amendementen, wetsvoorstel en moties d.d. dinsdag 22 september 2020

 • 39. 
  Agendapunt:
 
 • 39. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 2 januari 2019

Besluit:

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) - 35112

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 22 september 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35112-12

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 22 september 2020

Nota van wijziging - 35112-13

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 40. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Begroting BZK (VII) 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 22 september 2020

Stafnotitie Begroting BZK (VII) 2021 - 2020Z16891

Besluit:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken (hoofdstuk VII) voor het jaar 2021.

 • 41. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

6, 7 en 8 oktober (week 41)

 • Begroting Koning (I) en Algemene Zaken (III)

13, 14 en 15 oktober (week 42)

 • Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

Te agenderen debatten

 • 2. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
 • 12. 
  Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister JV, minister BZK)
 • 24. 
  Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK)
 • 25. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
 • 30. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 54. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 69. 
  Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS)
 • 75. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 112. 
  Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (minister VWS, minister BZK)
 • 127. 
  Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
 • 130. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 135. 
  Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 144. 
  Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
 • 149. 
  Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)
 • 151. 
  Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst "Update vereist- Naar meer parlementaire grip op digitalisering"

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 33. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
 • 63. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 68. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 82. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)

Besluit: De commissie besluit om het nog te ontvangen wetsvoorstel inrichting stemlokalen met spoed te behandelen. Na de indiending van het wetsvoorstel zal snel een inbrengdatum worden vastgesteld via een e-mailprocedure

Besluit: Er zal een gesprek worden ingepland met de Nationale ombudsman Besluit: De benoemingsprocedures voor leden van Hoge Colleges van Staat e.d. zullen worden geagendeerd nadat vooroverleg daarover met de (staf van de) commissie Financiën heeft plaatsgevonden.

 • 42. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 24-09-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg NOVI

do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (TK 35517)

do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (TK 35570-B) do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (TK 35570-C) do 24-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (TK 35570-VII) do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (TK-35546)

do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (TK 35533) do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (TK 35530) do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35532) do 01-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) (TK 35521) do 01-10-2020 11.30 - 12.30 Gesprek Evaluatiecommissie Wiv 2017 do 08-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

do 08-10-2020 13.30 - 14.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (TK 35552-(R2148)) do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

 • 43. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging

wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513)

ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO

do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst

do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen

do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering

do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken

do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 44. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Algemeen overleg Bouwregelgeving Algemeen overleg BRP

Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg E-id

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)

Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof Algemeen overleg Rijksvastgoed

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)

 • 45. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties

 
 • 46. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om voorafgaand aan het AO

Bouwen op 9 december 2020 een technische briefing in te plannen door ministerie BZK en de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 18 september 2020

Voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om voorafgaand aan het AO Bouwen op 9 december 2020 een technische briefing in te plannen door ministerie BZK en de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht - 2020Z16609

Besluit:

De commissie stemt in met het inplannen van een technische briefing door ministerie BZK en de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, voorafgaand aan het AO Bouwen op 9 december 2020

 • 47. 
  Agendapunt:

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Nijboer (PvdA) voor een RTG woningtekort starters en middeninkomens, bij voorkeur voor 21 oktober 2020

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 24 september 2020

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Nijboer (PvdA) voor een RTG woningtekort starters en middeninkomens, bij voorkeur voor 21 oktober 2020 -2020Z17126

Besluit:

De commissie stemt in met het inplannen van een rondetafelgesprek Woningtekort starters en middeninkomens. Er zal gezocht worden naar een geschikte datum.

 • 48. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Raak (SP) om een gesprek in te plannen met de klokkenluider Frits Veerman over de atoomspionage

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 24 september 2020

Voorstel van het lid Van Raak (SP) om een gesprek in te plannen met de klokkenluider Frits Veerman over de atoomspionage - 2020Z17129

Besluit:

De commissie stemt in met het plannen van een gesprek met de klokkenluider Frits Veerman. Er zal gezocht worden naar een geschikte datum.

 • 49. 
  Agendapunt:

Besloten gedeelte

Benoemingscommissie TIB

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de

Benoemingscommissie voor een voordracht ter vervulling van de vacature TIB.

Er wordt een brief aan de Kamer gestuurd

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2020A03385

13


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.