Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2021 i en dossier 35570 - Miljoenennota 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570IIA2
Kenmerk 35570 IIA, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 570 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 15 september 2020

INHOUDSOPGAVE

Geraamde uitgaven en ontvangsten 3

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer 7

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden

Tweede Kamer 10

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 12

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 15

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld 17

Bijlage 1. Verdiepingsbijlage 18

GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 191.272.000.

 • 1. 
  Wetgeving en controle EK
 • 2. 
  Uitgaven t.b.v. (oud) leden Tweede Kamer en leden EP
 • 3. 
  Wetgeving/controle TK
 • 4. 
  Wetgeving/controle EK en TK
 • 10. 
  Nog onverdeeld 0,0

0 25 50 75 100 125 150

Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 3.865.000.

 • 1. 
  Wetgeving en controle EK
 • 2. 
  Uitgaven t.b.v. (oud) leden Tweede Kamer en leden EP
 • 3. 
  Wetgeving/controle TK

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

K.H. Ollongren

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. LeeswijzerAlgemeen

Voor u ligt de begroting 2021 van de Staten-Generaal (IIA).

Groeiparagraaf

In het kader van de rijksbrede uniformering van de rijksbegroting wordt vanaf de ontwerpbegroting 2021 het gebruik van financiële instrumenten toegepast.

Beleidsagenda

Een College dient, conform artikel 2.1 lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 betreffende een niet-departementale begroting, enkel haar taken en bedrijfsvoering weer te geven. Derhalve bevat deze niet-departementale begroting - in vergelijking met departementale begrotingen waarbij wel een weergave van het beleid wordt opgenomen - geen beleidsagenda.

Beleidsartikelen

Deze begroting is opgebouwd uit de volgende beleidsartikelen:

 • Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer
 • Artikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement
 • Artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer
 • Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • A. 
  Algemene doelstelling
 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid
 • C. 
  Beleidswijzigingen
 • D. 
  Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 • E. 
  Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid is geen informatie opgenomen over de budgetflexibiliteit, omdat het grotendeels apparaats-uitgaven betreft.

Niet-beleidsartikel

De begroting bevat het volgende niet-beleidsartikel:

 • Artikel 10 Nog onverdeeld

De begroting IIA valt onder de niet-departementale begrotingen. Vanwege een afwijkend regime kent deze begroting geen centraal apparaatsartikel.

Bijlagen

Bijlage 1 bevat de verdiepingsbijlage voor de Staten-Generaal. Het uitgangspunt is om daar de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2020 (RBV 2020) is opgenomen, de staffel, te weten:

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2020

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

 • 1. 
  Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 2. 
  Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 3. 
  Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 4. 
  Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 10. 
  Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

2. Beleidsartikelen

A. Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetge-vingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regerings-inzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Voorts participeert de Eerste Kamer in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties en onderhoudt zij contacten met parlementen en regeringen van andere staten.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

De werkzaamheden van de Eerste Kamer in 2021, zowel wat inhoud als organisatie betreft, zullen mede afhangen van de gevolgen van de huidige coronamaatregelen. Op dit moment zijn die nog niet te overzien, maar het is niet uitgesloten dat deze kunnen doorwerken in de organisatie of werkwijze van de Eerste Kamer.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

13.433

17.493

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

 

Uitgaven

12.636

17.493

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

 

Institutionele inrichting

8.884

13.092

16.482

9.282

9.293

9.293

9.293

Apparaat Eerste Kamer

8.884

13.092

16.482

9.282

9.293

9.293

9.293

Personele uitgaven

3.639

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.639

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

Materiële uitgaven

113

367

77

77

77

77

77

Verenigde Vergadering

113

367

77

77

77

77

77

 

Ontvangsten

140

140

140

140

140

140

140

E. Toelichting op de financiële instrumenten Apparaat Eerste Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Eerste Kamer.

Budgettaire ontwikkeling

De onderhavige raming gaat ervan uit de dat de werkzaamheden van de Eerste Kamer in 2021 zullen worden voorgezet met inachtneming van de aanpassingen zoals die in de achterliggende jaren zijn doorgevoerd. Er zijn geen middelen geraamd voor grote nieuwe projecten in 2021, behalve inzake de renovatie en tijdelijke huisvesting.

De ophoging van de begroting voor het jaar 2021 heeft voornamelijk betrekking op het doorschuiven van kosten ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer.

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

Dit betreft de vergoedingen aan de voorzitter en de leden van de Eerste Kamer.

Verenigde Vergadering

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag in september Prinsjesdag plaats. Dit is de Verenigde Vergadering met de bijbehorende kosten. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De Eerste Kamer organiseert (en betaalt) deze dag. Voor de periode gedurende de renovatie wordt nog gezocht naar een vervangende locatie.

Ontvangsten

Deze bestaan voornamelijk uit restaurant-opbrengsten en terugbetalingen door de betreffende fracties van de Eerste Kamer van teveel uitgekeerde voorschotten aan deze fracties en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen. Tevens komt het voor dat er ontvangsten zijn als gevolg van mogelijke detacheringen van griffiemedewerkers.

A. Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

 • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1); de reis- en overige kostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1);
 • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer (artikel 2.2)

Tabel 3 Aantallen gerechtingden pensioenen en wachtgelden oud-leden

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pensioenen oud-leden

455

460

455

448

442

430

Wachtgelden oud-leden

55

36

15

69

62

54

 

totaal

510

496

470

517

504

484

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in de Comptabiliteitswet 2016 (artikel 4.4, lid 4) afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

Voor 2021 en 2022 is voor de regeling Pensioenen en wachtgelden een hoger budget benodigd in verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Er worden geen uitgaven meer voorzien voor de regeling Schadeloosstelling Europarlementariërs vanaf 2021. Het budget is toegevoegd aan de regeling Schadeloosstelling.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid
 

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van (bedragen x € 1.000)

beleid artikel 2.

Uitgaven ten behoeve van leden

en oud-leden Tweede Kamer

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

33.924

33.327

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

 

Uitgaven

33.924

33.327

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

 

Institutionele inrichting

24.416

22.208

22.208

22.209

22.209

22.209

22.210

Schadeloosstelling

24.416

22.208

22.208

22.209

22.209

22.209

22.210

Personele uitgaven

9.508

11.119

12.749

11.670

10.636

11.139

12.690

Pensioenen en wachtgelden

9.463

11.119

12.749

11.670

10.636

11.139

12.690

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

45

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

30

86

86

86

86

86

86

E. Toelichting op de financiële instrumenten Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer draagt de Tweede Kamer de uitgaven voor schadeloosstelling en de reis- en overige kostenvergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer.

Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. In verband met de verkiezingen in maart 2021 is het budget voor 2021 en 2022 hoger.

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

Uit hoofde van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement betaalt de Tweede Kamer schadeloosstelling aan Nederlandse leden van het Europees Parlement, die niet door het Europees Parlement worden betaald. Dit gold tot de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 nog voor één lid. Dit lid is niet herkozen waardoor het budget is toegevoegd aan de regeling Schadeloosstelling.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

A. Algemene doelstelling

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) van de grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

Voor 2021 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

131.664

138.290

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

 

Uitgaven

125.725

138.290

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

 

Institutionele inrichting

93.037

97.388

90.117

81.868

82.026

82.033

81.234

Apparaat Tweede Kamer

92.493

95.005

87.734

79.485

79.643

79.650

78.851

Onderzoeksbudget

544

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

Materiële uitgaven

32.688

40.902

44.085

41.924

41.407

40.861

43.959

Drukwerk

1.042

1.892

1.892

1.892

1.892

1.892

1.892

Fractiekosten

29.292

36.389

39.660

37.498

36.981

36.435

39.533

Uitzending leden

322

456

456

456

456

456

456

Parlementaire enquêtes

11

88

0

0

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.021

2.077

2.077

2.078

2.078

2.078

2.078

 

Ontvangsten

4.151

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Overzicht van risicoregelingen

 

Tabel 6 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties

2019

Verleende garanties

2020

Vervallen garanties

2020

Uitstaande garanties

2020

Garantie Geraamd te Geraamd te plafond verlenen vervallen

2021 2021 2021

Uitstaande garanties

2021

Garantie plafond

2021

Totaal plafond

Artikel

3.4

Fractiekosten

8.391

0

200

8.191

0

0

0

8.391

0

8.912

 
 

Totaal

8.391

0

200

8.191

0

0

0

8.391

0

8.912

Toelichting

Op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 krijgen de fracties een voorschot van 100% voor fractiekosten. De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Sinds 1 januari 2014 kunnen er geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om bijvoorbeeld parlementaire onderzoeken uit te voeren. Naar aanleiding van het rapport Kennis is macht van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie (KVKO) wordt onderzoeksbudget verdeeld over 13 vaste commissies en een algemene commissie (Kamerstukken II 2016/17, 34686 nr. 5).

Drukwerk

Op dit onderdeel staan de uitgaven gepland voor de publicatie van officiële documenten.

Fractiekosten

Het bedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van de fracties is in 2021 en 2025 hoger. De reden voor deze verhogingen zijn de geplande Tweede Kamerverkiezingen. Bij zetelverlies ontvangen de fracties nog een jaar lang een bijdrage gebaseerd op het oude zetelaantal.

Uitzending leden

Op dit onderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies voor werkbezoeken aan het buitenland.

Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. Op dit moment kan niet worden aangegeven of er in 2021 sprake zal zijn van (een) parlementaire enquête(s).

Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen.

A. Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

Voor 2021 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van € 1.000)

beleid artikel 4. Wetgeving

en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen

x

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.172

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

 

Uitgaven

1.181

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

 

Materiële uitgaven

1.181

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

Interparlementaire betrekkingen

1.181

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

E. Toelichting op de financiële instrumenten Interparlementaire betrekkingen

Het betreft de volgende uitgavenposten:

 • uitzending van Kamerleden naar internationale organisaties;
 • aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen;
 • contacten tussen de (voormalige) parlementen van het Koninkrijk;
 • ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties;
 • de activiteiten van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

Kengetallen

In onderstaand overzicht zijn, als kengetallen, in meerjarig perspectief (2015-2019) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen.

 

Tabel 8 Gemiddelde uitgaven

per lid (bedragen

x € 1.000)

   
 

2015

2016

2017

2018

2019

Interparlementaire betrekkingen

1.357

1.070

1.007

1.171

1.180

Gemiddeld per lid

6

5

4

5

5

3. Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld A. Budgettaire gevolgen

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

435

0

0

0

0

0

 

Uitgaven

0

435

0

0

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

435

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

435

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

4. Bijlagen

Bijlage 1. Verdiepingsbijlage

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Uitgaven

Tabel 10 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

13.053

12.774

12.774

12.785

12.785

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

250

250

250

250

250

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

4.224

1.700

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

13.035

Nieuwe mutaties

 • 34

5.869

369

369

369

369

Waarvan:

 • 1. 
  Niet-huisvestingskosten

Eerste Kamer

0

4.800

0

0

0

0

 • 2. 
  Kasschuif tijdelijke huisvesting
 • 700

700

0

0

0

0

 • 3. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020

376

369

369

369

369

369

 

Stand ontwerpbegroting 2021

17.493

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

Toelichting

 • 1. 
  Niet-huisvestingskosten Eerste Kamer

Dit betreft een overboeking vanaf begrotingshoofdstuk VII voor de niet-huisvestingskosten van de Eerste Kamer in relatie tot het project Renovatie Binnenhof.

 • 2. 
  Kasschuif tijdelijke huisvesting

Dit betreft een kasschuif voor de tijdelijke huisvesting. Er vinden minder uitgaven in 2020 plaats dan eerder verwacht, deze komen in 2021 tot besteding.

 • 3. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

 

Tabel 11 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1000)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

140

140

140

140

140

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire

0

0

0

0

0

 

begroting 2020

           

Extrapolatie

-

-

-

-

-

140

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

140

140

140

140

140

140

Uitgaven

 

Tabel 12 Uitgaven beleidsartikel 2

!. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

32.396

33.972

32.930

31.930

32.416

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

33.916

Nieuwe mutaties

931

985

949

915

932

984

Waarvan:

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020

931

985

949

915

932

984

 

Stand ontwerpbegroting 2021

33.327

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

Toelichting

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 13 Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

86

86

86

86

86

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

86

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

86

86

86

86

86

86

Uitgaven

 

Tabel 14 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving

en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

115.178

108.759

106.667

106.224

105.701

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

9.750

9.750

9.750

9.750

9.750

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

9.029

1.530

 • 350
 • 350
 • 350

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

118.101

Nieuwe mutaties

4.333

14.163

7.725

7.809

7.793

7.092

Waarvan:

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020

3.333

3.168

3.099

3.083

3.067

3.165

 • 2. 
  Niet-huisvestingskosten

Tweede Kamer

0

2.400

0

0

0

0

 • 3. 
  Bedrijfsvoering Tweede

Kamer

0

4.700

4.700

4.800

4.800

4.800

 • 4. 
  Inrichting tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

0

3.895

 • 774
 • 774
 • 774
 • 1.573

Stand ontwerpbegroting 2021

138.290

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

Toelichting

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

 • 2. 
  Niet-huisvestingskosten Tweede Kamer

Dit betreft een overboeking vanaf begrotingshoofdstuk VII voor de niet-huisvestingskosten van de Tweede Kamer in relatie tot project Renovatie Binnenhof.

 • 3. 
  Bedrijfsvoering Tweede Kamer

Het budget voor bedrijfsvoering van de Tweede Kamer is bij 1e suppletoire begroting 2019 voor 2019 en 2020 opgehoogd ten behoeve van investeringen in informatiebeveiliging, toegankelijkheid van debatten en continuïteit van dienstverlening. Nu wordt het bedrijfsvoeringsbudget voor 2021 en verder opgehoogd.

 • 4. 
  Inrichting tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

De reguliere budgetten van de Tweede Kamer voor inrichting worden uit 2022-2025 naar 2021 geschoven om de inrichting van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer op de Bezuidenhoutseweg te financieren.

Ontvangsten

Tabel 15 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 • 327
 • 327
 • 327
 • 327
 • 327

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

3.639

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste Kamer en Tweede Kamer

Uitgaven

 

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en

controle Eerste en Tweede Kamer(bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

1.520

Nieuwe mutaties

12

12

12

12

12

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving

en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

23

23

23

23

23

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 • 23
 • 23
 • 23
 • 23
 • 23

-

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 10. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

6.377

4.534

4.429

4.379

4.380

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

4.530

Nieuwe mutaties

 • 5.942
 • 4.534
 • 4.429
 • 4.379
 • 4.380
 • 4.530

Waarvan:

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020
 • 4.652
 • 4.534
 • 4.429
 • 4.379
 • 4.380
 • 4.530
 

Stand ontwerpbegroting 2021

435

0

0

0

0

0

 

Toelichting

       
 
 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2020
     
 

Dit betreft de verdeling van de loon-

en de prijsbijstelling 2020.

 
 

Ontvangsten

       

Tabel 19 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10.

Nog onverdeeld (bedragen x € 1000)

   
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 IIA, nr. 2 23


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.