Motie Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over ervoor zorgen dat noodhulp bij de meest kwetsbaren terechtkomt - Hulp, handel en investeringen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Motie Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over ervoor zorgen dat noodhulp bij de meest kwetsbaren terechtkomt - Hulp, handel en investeringen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

33 625

Hulp, handel en investeringen

Nr. 299

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN NIEUWEN-HUIJZEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 juni 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het coronavirus niet discrimineert maar de meest kwetsbare mensen wel onevenredig hard raakt;

van mening dat noodhulp daadwerkelijk bij de meest kwetsbaren terecht moet komen;

verzoekt de regering, in haar kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van 11 mei 2020 inzichtelijk te maken hoe zij ervoor zorgt dat de inzet als gevolg van dit advies daadwerkelijk bij de meest kwetsbaren terechtkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van den Nieuwenhuijzen

kst-33625-299 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 625, nr. 299


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.