Motie Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over ervoor zorgen dat noodhulp bij de meest kwetsbaren terechtkomt - Hulp, handel en investeringen

Deze motie i is onder nr. 299 toegevoegd aan dossier 33625 - Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Hulp, handel en investeringen; Motie; Motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over ervoor zorgen dat noodhulp bij de meest kwetsbaren terechtkomt
Document­datum 15-06-2020
Publicatie­datum 15-06-2020
Nummer KST33625299
Kenmerk 33625, nr. 299
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

33 625

Hulp, handel en investeringen

Nr. 299

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN NIEUWEN-HUIJZEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 juni 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het coronavirus niet discrimineert maar de meest kwetsbare mensen wel onevenredig hard raakt;

van mening dat noodhulp daadwerkelijk bij de meest kwetsbaren terecht moet komen;

verzoekt de regering, in haar kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van 11 mei 2020 inzichtelijk te maken hoe zij ervoor zorgt dat de inzet als gevolg van dit advies daadwerkelijk bij de meest kwetsbaren terechtkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van den Nieuwenhuijzen

kst-33625-299 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 625, nr. 299


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.