Motie Stoffer/Tielen over de nadelen van een verplichte AOV voor zzp'ers - Arbeidsmarktbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 27 oktober 2020
kalender

Motie Stoffer/Tielen over de nadelen van een verplichte AOV voor zzp'ers - Arbeidsmarktbeleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

29 544

Arbeidsmarktbeleid

Nr. 998

MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN TIELEN

Voorgesteld 5 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een voorstel voor (een vorm van) een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alleen zzp'ers wordt uitgewerkt;

overwegende dat de Commissie Regulering van werk niet kiest voor een verplichte verzekering voor alleen zelfstandigen, maar ruimte laat voor alternatieven, zoals een AOV voor alle werkenden;

verzoekt de regering, in de kabinetsreactie op het rapport Regulering van Werk in te gaan op de door de commissie geschetste nadelen van een verplichte AOV voor alleen zzp'ers;

verzoekt de regering tevens, het voorstel van de commissie als alternatief te overwegen bij de discussie over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Tielen

kst-29544-998 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29 544, nr. 998


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.