Motie Van Wijngaarden c.s. over de verhoging van de strafmaat voor doodslag naar 25 jaar - Rechtsstaat en Rechtsorde

Deze motie i is onder nr. 569 toegevoegd aan dossier 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rechtsstaat en Rechtsorde; Motie; Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over de verhoging van de strafmaat voor doodslag naar 25 jaar
Document­datum 30-01-2020
Publicatie­datum 31-01-2020
Nummer KST29279569
Kenmerk 29279, nr. 569
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

29 279

Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 569

MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S.

Voorgesteld 30 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het strafmaximum voor moord is verhoogd naar 30 jaar en er geen strafverhoging voor doodslag is gerealiseerd;

overwegende dat de rechtbank Rotterdam en de voorzitter van het College van procureurs-generaal een hogere straf voor doodslag bepleiten;

overwegende dat het verschil tussen moord en doodslag ook tot uitdrukking mag komen in de maximale strafmaat;

verzoekt de regering, de Kamer uiterlijk juni 2020 een wetsvoorstel te doen toekomen om de maximale straf voor doodslag met 10 jaar te verhogen naar 25 jaar;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden Kuiken

Van der Staaij Krol

Hiddema Van Haga

kst-29279-569 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29 279, nr. 569


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.