Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR) - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR) - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

32 802

Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

Nr. 44

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2019

De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft mij per brief d.d. 12 april 2019 verzocht om in de toekomst de overzichten van titels van de door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgebrachte rapporten de vorm te geven van een online raadpleegbaar overzicht. Daarnaast heeft de vaste Kamercommissie mij verzocht om de rapporttitels voortaan van een korte samenvatting te voorzien.

Aanvullend op dit verzoek heeft de vaste Kamercommissie mij per brief d.d. 7 november 2019 verzocht om het overzicht van titels van de door de ADR uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2019 met terugwerkende kracht aan te vullen overeenkomstig de voorgenoemde verzoeken.

Ik waardeer de belangstelling van uw Kamer voor de rapporten van de ADR. Ik ben met de vaste Kamercommissie van mening dat het toegevoegde waarde heeft om de overzichten van titels van de door de ADR uitgebrachte rapporten voortaan te voorzien van een korte toelichting. Graag zeg ik uw Kamer daarom toe dat vanaf juli 2019 - te beginnen met het overzicht over het tweede halfjaar 2019 - de overzichten van ADR-rapporten zijn voorzien van een korte toelichting bij elke rapporttitel, waarin wordt toegelicht waarover het onderzoek gaat. Het digitale proces voor opstelling van de halfjaarlijkse overzichtslijsten wordt daartoe op korte termijn aangepast.

Het verzoek van de vaste Kamercommissie om het overzicht van titels van de door de ADR uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2019 met terugwerkende kracht te voorzien van een korte toelichting bij alle circa 300 rapporttitels vergt extra veel inspanning, omdat de korte toelichting opnieuw inhoudelijke afstemming per rapporttitel met alle opdrachtgevende departementen vereist. Zij zijn immers eigenaar van de rapporten, zoals ook vastgelegd in het auditcharter tussen de ADR en de departementen. De controledossiers zijn inmiddels afgesloten en bovendien

kst-32802-44 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

moeten de korte toelichtingen voor het overzicht over het eerste halfjaar 2019 handmatig worden opgesteld - wat het overzicht ook foutgevoelig maakt - omdat deze toelichtingen nog niet volgen uit het digitale controledossier of het documentregistratiesysteem. Derhalve zeg ik uw Kamer toe dat met het overzicht over het tweede halfjaar 2019 aan het verzoek van de Kamer wordt voldaan.

In het verzoek van uw Kamer om te beschikken over een online raadpleegbaar overzicht is inmiddels voorzien. Het online raadpleegbaar overzicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl. Indien op die site wordt gezocht op «Rapporten Auditdienst Rijk» verschijnt een webpagina1 waarbij per ministerie kan worden doorgeklikt op de openbaar gemaakte rapporten2.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 802, nr. 44 2

1

   www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/auditbeleid/rapporten-auditdienst-rijk-adr

2

   De departementen zijn zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van de rapporten binnen zes weken na de datum dat het rapport is uitgebracht.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.