Brief regering; Verzegeling bij langdurige afsluiting van de gasvoorziening - Voorzienings- en leveringszekerheid energie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

Brief regering; Verzegeling bij langdurige afsluiting van de gasvoorziening - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 254    BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN

KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2019

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat voor 2019 heeft uw Kamer een gewijzigde motie aangenomen over de technische mogelijkheden voor de beëindiging van de gasvoorziening aan huishoudens (Kamerstuk 35 000 XIII, nr. 70).

In deze motie wordt de regering verzocht een appreciatie te geven van het onderzoek van de netbeheerders omtrent verzegeling. Voorts wordt de regering verzocht zich bij deze appreciatie te richten op de vraag hoe verzegeling van een gasaansluiting tegen lage kosten langdurig mogelijk kan worden gemaakt voor huishoudens die hun huis vrijwillig van het gas willen afsluiten.

Netbeheer Nederland heeft mij op 6 maart 2019 het rapport gestuurd van het onderzoek waar de motie aan refereert. Dit rapport zend ik u toe als bijlage1.

Het onderzoek dat uitgevoerd is door Kiwa N.V. heeft zich toegespitst op vraag of het volledig verwijderen van de aansluiting de enige mogelijkheid is om de veiligheid te kunnen waarborgen. Het onderzoek beperkte zich tot de gasvoorziening aan kleinverbruikers (huishoudens) in huizen («grondgebonden woningen»). Het onderzoek ging niet in op kosten. De conclusie van het onderzoek is dat naast het volledig verwijderen van de aansluiting, de veiligheid gewaarborgd is indien de aansluitleiding buiten gebruik wordt gesteld conform NEN 7244-7 artikel 5.3, en waarbij de aansluitleiding aan beide uiteinden voorzien wordt van een niet-losneembare eindfitting. Belangrijk voor de veiligheid is dat er geen gasvoerende aansluitleiding is. Bij een tijdelijke afsluiting, vaak verzegeling genoemd, is dit niet geval. Dit resulteert in twee oplossingen voor permanente afsluiting: (1) de complete verwijdering van de aansluitleiding, inclusief de gasmeteropstelling, en (2) verwijdering waarbij aansluitleiding van de hoofdleiding wordt losgekoppeld en een deel van de aansluitleiding achterblijft.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29023-254 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Ik heb vervolgens onderzoeksbureau DNV GL verzocht een validatie van het onderzoek van Kiwa N.V. uit te voeren. DNV GL heeft het onderzoeksrapport van Kiwa N.V. bestudeerd en op drie aspecten beoordeeld, te weten op juistheid, volledigheid en helderheid. DNV GL onderschrijft de conclusies van Kiwa N.V., namelijk dat aansluitleiding tweezijdig moet worden losgekoppeld. Voorts heeft DNV GL enkele waardevolle opmerkingen geplaatst en aanbevelingen gegeven in haar validatierapport. Een belangrijke opmerking is dat de netbeheerder de leiding moet vullen met een vulmiddel. Het validatierapport zend ik u eveneens als bijlage1 bij deze brief.

Ik heb de rapporten van Kiwa N.V. en van DNV GL aan het Staatstoezicht op de Mijnen (verder: SodM) gezonden voor een advies. SodM spreekt vanwege de integrale veiligheidsafweging een voorkeur uit voor bovengenoemde oplossing (1), de complete verwijdering van de aansluitleiding, inclusief de gasmeteropstelling. Bij oplossing (2), die volgens SodM slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden gehanteerd, sluit SodM zich aan bij de noodzaak de achterblijvende aansluitleiding te vullen met vulmiddel. Ook verplicht de Wet Milieubeheer netbeheerders tot verwijdering van verlaten assets.

SodM heeft mij geïnformeerd dat zij constateert dat de netbeheerders sinds 1 februari 2019 het in zijn advies geformuleerde beleid uitvoeren. SodM onderschrijft het beleid van netbeheerders dat vanuit een veiligheidsperspectief het niet wenselijk is om buiten gebruik gestelde aansluitleidingen te verzegelen voor een langere periode dan 12 maanden.

Aan een richtlijn voor aansluitleidingen die buiten beschouwing zijn gelaten in het rapport van Kiwa N.V., zoals hoogbouw, wordt op dit moment gewerkt.

De twee onderzoeken hebben als uitkomst dat langdurig verzegelen niet veilig is, wat door SodM bekrachtigd is. De complete verwijdering van de aansluitleiding, inclusief de gasmeteropstelling, is daarbij de enige reguliere oplossing.

Ik dank SodM voor het advies2. Ik volg dit advies van SodM en zie het langdurig verzegelen dan ook niet als een mogelijkheid bij langdurige afsluiting van het gas.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29 023, nr. 254 2

1

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.