Motie Renkema c.s. over de mogelijkheden om medewerkers voor de regio te behouden - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 57 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van het lid Renkema c.s. over de mogelijkheden om medewerkers voor de regio te behouden
Document­datum 03-10-2019
Publicatie­datum 04-10-2019
Nummer KST2874157
Kenmerk 28741, nr. 57
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 57

MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S.

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de jeugdgevangenissen Het Poortje Juvaid in Veenhuizen en Via Het Keerpunt in Cadier en Keer te sluiten;

overwegende dat de specialistische jeugdzorgkennis die beschikbaar is in deze justitiële jeugdinrichtingen behouden moet blijven voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg en Oost-Brabant;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met medewerkers van Het Poortje Juvaid en Via Het Keerpunt, gemeenten, civiele jeugdhulporgani-saties en andere relevante instanties om te bezien wat de mogelijkheden zijn om de medewerkers voor de regio te behouden en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema Van den Berge Van Nispen Kuiken

kst-28741-57 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 57


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.