Motie Laçin c.s. over werknemers betrekken bij het onderzoek naar de effecten van fijnstof op Schiphol - Luchtvaartbeleid

Deze motie i is onder nr. 665 toegevoegd aan dossier 31936 - Luchtvaartbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Luchtvaartbeleid; Motie; Motie van het lid Laçin c.s. over werknemers betrekken bij het onderzoek naar de effecten van fijnstof op Schiphol
Document­datum 26-09-2019
Publicatie­datum 27-09-2019
Nummer KST31936665
Kenmerk 31936, nr. 665
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

31 936

Luchtvaartbeleid

Nr. 665

MOTIE VAN HET LID LA£IN C.S.

Voorgesteld 26 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op dit moment onderzoek doet naar de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol;

constaterende dat in dat onderzoek het grondpersoneel in de luchtvaart niet meegenomen wordt, terwijl zij continu en vaak jarenlang blootgesteld worden aan ultrafijnstof;

overwegende dat het RIVM heeft aangegeven dat het voor de hand ligt om deze groep werknemers mee te nemen in deze fase van het onderzoek;

overwegende dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdrachtgever is van dit onderzoek;

verzoekt de regering, het RIVM opdracht te geven werknemers op Schiphol mee te nemen in het lopende onderzoek naar effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lagin Kroger Van Raan

kst-31936-665 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 936, nr. 665


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.