Motie Bruins/Paternotte over verbeteren van uitgangspunten van MKBA's voor de luchtvaart - Luchtvaartbeleid

Deze motie i is onder nr. 680 toegevoegd aan dossier 31936 - Luchtvaartbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Luchtvaartbeleid; Motie; Motie van de leden Bruins en Paternotte over verbeteren van uitgangspunten van MKBA's voor de luchtvaart
Document­datum 26-09-2019
Publicatie­datum 27-09-2019
Nummer KST31936680
Kenmerk 31936, nr. 680
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

31 936

Luchtvaartbeleid

Nr. 680

MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN PATERNOTTE

Voorgesteld 26 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een onafhankelijk bureau een alternatieve MKBA voor Lelystad Airport heeft opgesteld;

constaterende dat de recente discussie heeft aangetoond dat op het gebied van luchtvaart de uitgangspunten en richtlijnen voor MKBA's niet op alle punten compleet en eenduidig zijn;

verzoekt de regering, de verschillen te duiden en te onderzoeken hoe de uitgangspunten en richtlijnen voor MKBA's inclusief de leidraad OEI, op het gebied van luchtvaart concreet kunnen worden verbeterd en gespecificeerd, en hierover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Paternotte

kst-31936-680 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 936, nr. 680


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.