Internetconsultaties voor wijziging Eerste Kamerverkiezingen en grondwetsherziening geopend

dinsdag 3 september 2019, 11:04

DEN HAAG (PDC i) - Op internetconsultatie.nl zijn drie internetconsultaties i beschikbaar gesteld waar van 3 september 2019 tot 9 oktober 2019 op gereageerd kan worden. Het betreft drie conceptwetsvoorstellen over veranderingen in de grondwet. Hiervoor wordt de inbreng van de samenleving gevraagd voordat het wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen:

  • Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer i en herzieningprocedure: In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de zittingsduur van de Eerste Kamer te veranderden van vier naar zes jaren, waarbij om de drie jaren de helft van de leden worden gekozen. Daarnaast wordt voorgesteld om de tweede lezing van Grondwetswijzingen voortaan in een Verenigde Vergadering i van Tweede en Eerste kamer te behandelen.
  • Herijking Grondwetsherzieningprocedure: Op dit moment bestaat er onduidelijkheid over de procedure van de tweede lezing van een grondwetsherziening. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat de Tweede Kamer die aansluitend op de eerste lezing wordt gekozen, de tweede behandeling ook daadwerkelijk moet afronden.
  • Kiescollege kiezer buiten Nederland: In het huidige kiesstelsel hebben Nederlanders die in het buitenland wonen geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten en de leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer in de Caribische openbare lichamen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat Nederlanders die in het buitenland wonen stemrecht krijgen voor een afzonderlijk kiescollege.

Begin 2017 werd de Staatscommissie parlementair stelsel i ingesteld om het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie te onderzoeken, en de regering advies uit te brengen over noodzakelijke veranderingen. Eind 2018 verscheen het eindrapport ('Lage drempels, hoge dijken) met aanbevelingen, waarvan enkele voorstellen (deels) zijn overgenomen door het kabinet. Het voorstel over de Eerste Kamer en de Grondwetsprocedure komt voort uit het eindrapport van de staatscommissie.

Eén van de aanleidingen voor het aanstellen van deze commissie was de grotere behoefte aan burgerparticipatie. De internetconsultaties zijn daarbij een nieuw en geschikt instrument om burger bij de wetgeving te betrekken. Voor het conceptwetsvoorstel voor advies naar de Raad van State i gaat, wordt eerst de samenleving gevraagd hierop te reageren. Individuele burgers en belangengroepen kunnen hun reactie geven op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel.

De voorstellen over het afronden van de grondwetsprocedure en het kiescollege voor buitenlandse kiesgerechtigden staan los van de voorstellen van de Staatscommissie.

Bron: www.overheid.nl, www.internetconsultatie.nl