Brief regering; Verkenner in het kader van de regieverpleegkundige - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Brief regering; Verkenner in het kader van de regieverpleegkundige - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 282

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 378

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2019

Bij brief van 25 juli 20191 is uw Kamer geïnformeerd over het nader overleg dat tussen partijen gevoerd zal gaan worden over de regiever-pleegkundige.

Hierbij wil ik uw Kamer ervan op de hoogte stellen dat ik prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan heb gevraagd om als verkenner met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over de te varen koers en zijn bevindingen op korte termijn met mij te delen. Op basis daarvan zal worden bezien hoe verder te gaan met het traject rondom de regieverpleegkundige.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

1 Kamerstuk 29 282, nr. 377

kst-29282-378 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 282, nr. 378


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.