Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de petitie van de gemeente Opsterland m.b.t. tot (meer geld voor) de jeugdzorg - Jeugdzorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 11 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 839 34 477

Nr. 693

Jeugdzorg Sociaal domein

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2019

Op 13 juni jl. heeft uw Kamer een petitie aangeboden gekregen van de gemeente Opsterland m.b.t. tot (meer geld voor) de jeugdzorg. Deze petitie, die is opgesteld op 21 mei jongstleden, wordt ondersteund door meerdere andere gemeenten. U heeft om een reactie op deze petitie gevraagd.

De essentie van de petitie is dat het kabinet meer geld voor jeugdzorg beschikbaar moet stellen. Op 27 mei jl. heb ik uw Kamer - nadat de besluitvorming hierover binnen het kabinet en met de VNG was afgerond - geïnformeerd1. In de kern gaat het daarbij om én het beschikbaar stellen van extra middelen (in de periode 2019-2021 gaat het daarbij om ruim € 1 miljard) én nadere inhoudelijke afspraken. Met de uitkomsten van deze voorjaarsnotabesluitvorming is voldoende tegemoet gekomen aan de oproep uit de petitie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

1 Kamerstukken 31 839 en 34 477, nr. 657.

kst-31839-693 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 839, nr. 693


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.