Brief regering; Uitstel toezending beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies ‘Vaccinatie tegen HPV’ - Preventief gezondheidsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 793

Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 409

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juli 2019

In de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie van VWS van 3 juli jl. is mij verzocht om de beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies «Vaccinatie tegen HPV» binnen vier weken te geven. Ook is mij gevraagd om in mijn reactie het vaccineren van jongens tegen HPV mee te nemen.

Via deze brief wil ik u laten weten dat vanwege het reces en de complexiteit van het onderwerp niet haalbaar is om mijn reactie binnen de gevraagde termijn van vier weken te geven. Het vaccineren van jongens tegen HPV zal ik uiteraard meenemen in mijn beleidsreactie. Ik streef ernaar om mijn reactie binnen drie maanden te geven, zoals ik u ook heb toegezegd bij de aanbieding van het advies (Kamerstuk 32 793, nr. 392).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P Blokhuis

kst-32793-409 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 793, nr. 409


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.