Brief regering; Eerste bevindingen expeditie scheepswrakken onderzeeboten Maleisië - Monumentenzorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Brief regering; Eerste bevindingen expeditie scheepswrakken onderzeeboten Maleisië - Monumentenzorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 156

Monumentenzorg

Nr. 100

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2019

Hierbij informeren wij u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, over de eerste bevindingen van de expeditie naar twee van de vier in de Tweede Wereldoorlog gezonken onderzeeboten in de wateren van Maleisië. Eerder gaven wij in de brief van 3 juli 2018 (Kamerstuk 32 156, nr. 95) aan dat wij hierover met de Maleisische autoriteiten in gesprek waren.

Een speciaal samengesteld team van Nederlandse en Maleisische experts voert momenteel deze expeditie in Maleisië uit en heeft de locaties van de O16 en de KXVII bezocht. Deze expeditie vindt plaats in het kader van de recent ondertekende intentieverklaring tussen Nederland en Maleisië ten aanzien van maritiem erfgoed.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat beide onderzeeboten zijn verdwenen. Van de O16 zijn nog enkele restanten op de zeebodem aanwezig. Van de KXVII is nog slechts een afdruk in de zeebodem aanwezig.

Dit bericht raakt ons diep. Deze wraklocaties van de schepen zijn de laatste rustplaats van de opvarenden en vormen een plek van herinnering. De nabestaanden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Ook is er afgelopen week uit respect voor de overledenen op beide locaties een herdenking gehouden door de leden van de expeditie.

Het onderzoeksteam is op dit moment nog in Maleisië om de expeditie af te ronden. Zodra zij terug zijn in Nederland zullen we meer in detail berichten over de uitkomsten van het onderzoek.

kst-32156-100 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Wij zijn en blijven in gesprek met Maleisië over de vervolgstappen. Ook als hier meer over te melden is, zullen wij dat zo spoedig mogelijk doen.

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 156, nr. 100 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.