Brief regering; Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings - Arbeidsomstandigheden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

25 883

Arbeidsomstandigheden

Nr. 354    BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2019

Bijgaand stuur ik u het beheersregime bij het werken met chroom-6 houdende verven en coatings1. Met deze brief geef ik invulling aan de toezegging in de werkagenda chroom-6 d.d. 19 februari jl. (Kamerstuk 35 000 XVI, nr. 120) om een veilige werkwijze te ontwikkelen voor de sector Rijk. Dit vanuit de kabinetsverantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers en opdrachtnemers van de sector Rijk en voor een gezonde en veilige omgeving in het algemeen. Ik informeer u mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het beheersregime is opgesteld in nauwe samenwerking tussen ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf en met expertise uit de markt. Het beschrijft de toe te passen arbeidshygiëne bij het werken met chroom-6 houdende verven en coatings. Voor de gangbare werkzaamheden is vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen. Het beheersregime hanteert dezelfde uitgangspunten als de arbeidshygiënische strategie die het Ministerie van Defensie hanteert bij werkzaamheden aan chroom-6 houdend materieel.

De Inspectie SZW heeft het beheersregime getoetst en oordeelt dat deze duidelijk en gedegen is opgesteld. Kanttekening is dat er onderzoek loopt naar het effect van diverse beheersmaatregelen. Het samenwerkingsverband van ProRail, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf zal de resultaten hiervan gebruiken voor het verder toepassen van de technische beheersmaatregelen. Het samenwerkingsverband zal daarnaast nieuwe inzichten vanuit de wetenschap en ontwikkelingen in de techniek in toekomstige versies van het beheersregime opnemen.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-25883-354 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Het document zal binnen de sector Rijk worden toegepast - zowel vanuit de rol van werkgever als van opdrachtgever - en wordt verspreid onder departementen.

Deelnemers aan de Raad voor Vastgoed rijksoverheid (RVR)1 gaan na interne besluitvorming hetzelfde beheersregime hanteren. Het is via het SZW-programma Preventie Beroepsziekten beschikbaar voor andere partijen door plaatsing op het Arboportaal (https://www.arboportaal.nl/ documenten/publicatie/2019/05/28/beheersregime-chroom-6).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

1 De leden van de RVR zijn: Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, ProRail, Nationale Politie, Staatsbosbeheer en COA. Agendaleden zijn: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Ministerie van Defensie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 883, nr. 354 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.