Brief regering; Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE - Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 17 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 771

Nr. 17

Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG i van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2019

Met deze brief informeer ik u, conform toezeggingen van mijn voorgangers, over de invoering van de Europese richtlijn INSPIRE.1 Deze richtlijn zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd.

Mijn verwachting is dat dit de laatste keer is dat ik u hierover informeer. Ik heb hiervoor een tweetal redenen:

  • 1. 
    Afgesproken was de informatievoorziening over INSPIRE aan de Tweede Kamer te laten samenvallen met de driejaarlijkse rapportage-verplichting aan de Europese Commissie (Kamerstuk 31 771, nr. 12).Deze rapportageverplichting is echter geschrapt door Raad en Europees Parlement. Hiermee vervalt ook het formele rapportagemo-ment aan uw Kamer.
  • 2. 
    De implementatie van INSPIRE in Nederland gaat van de programmanaar de beheerfase. De richtlijn is grotendeels geïmplementeerd en is inmiddels onderdeel van de going concern bij de betrokken partijen in Nederland.

Hieronder zal ik deze redenen verder toelichten.

Schrappen rapportageverplichting

In het kader van stroomlijning en het terugdringen van administratieve lasten verandert de werkwijze met betrekking tot het rapporteren over een

1    Richtlijn 2007/2/EG i van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)

2    Er is voor het eerst gerapporteerd op 6 juli 2010 (Kamerstuk 31 771, nr. 13), voor de tweede keer 11 juni 2013 (Kamerstuk 31 771 nr. 14) en voor de derde keer 18 mei 2016 (Kamerstuk 31 771, nr. 16).

kst-31771-17 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

aantal richtlijnen, waaronder INSPIRE.1 Het idee is dat rapportages over de implementatie van deze richtlijnen gebaseerd moeten zijn op beschikbare digitale data en niet op arbeidsintensieve tekstuele informatie. Het Europese INSPIRE geoportaal2 geeft inmiddels een voor iedereen digitaal toegankelijk actueel inzicht in de stand van zaken van de implementatie. Dit inzicht wordt geautomatiseerd verzameld via onder andere het Nederlandse georegister. De uitgebreide tekstuele rapportage is daarmee overbodig geworden.

De Commissie publiceert vanaf 2020 jaarlijks, op grond van de beschikbare data, per lidstaat een zogenaamd country fiche. Dit fiche vat de stand van de implementatie kernachtig samen. Lidstaten moeten alleen nog, voor zover van toepassing, wijzigingen doorgeven (bijvoorbeeld als de governance structuur wijzigt).

Het schrappen van de rapportageverplichting betekent niet alleen een aanzienlijke lastenverlichting voor INSPIRE-betrokkenen: als data infrastructuur levert INSPIRE ook een bijdrage aan vereenvoudiging van rapporteren over andere richtlijnen.

Stand van zaken implementatie INSPIRE

De implementatie van INSPIRE is voor een groot deel voltooid. We kunnen na 10 jaar implementatie constateren dat INSPIRE deel uitmaakt van de going concern bij de betrokken partijen in Nederland. Momenteel wordt de omslag gemaakt van de programma- naar de beheerfase. De allerlaatste deadlines van de richtlijn vallen in 2020 (harmoniseren van gegevens) en 2021 (technische aspecten van datadiensten) en worden onderdeel van de beheerfase. Ik verwacht dat de implementatie van deze deadlines zonder problemen zal verlopen, niettemin blijf ik ook in de beheerfase sturen op goede implementatie.

De implementatiewet INSPIRE heeft de richtlijn al in 2009 verankerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het uitgangspunt bij de implementatie was de uitvoeringslasten zo laag mogelijk te houden. Nederland koos voor een programmatische aanpak waarin werd samengewerkt tussen dataproviders (zoals Kadaster en Rijkswaterstaat), stichting Geonovum, die de implementatie ondersteunt en het toenmalige Ministerie van VROM. Deze aanpak maakte optimaal gebruik van basisregistraties en hun landelijke voorzieningen. Zo bleven de invoeringslasten, nationaal bezien, beperkt en binnen de door de Tweede Kamer gestelde kaders. De kwaliteit van de data is hoog te noemen. Over het algemeen kan de technische implementatie van INSPIRE in Nederland als goed worden bestempeld, zeker in vergelijking met andere lidstaten. De Europese Commissie onderschrijft dit positieve beeld van Nederland.

Er bestaat een brede consensus bij de stakeholders in Nederland over de belangrijke strategische bijdrage van INSPIRE aan de Nederlandse geo-informatie infrastructuur. INSPIRE heeft het geo-informatie vakgebied samengebracht, zowel nationaal als internationaal en betekende een impuls voor de bekendheid en de beschikbaarheid van de geo-informatie. INSPIRE lag onder meer ten grondslag aan het succesvolle loket Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), waarin onder meer de geobasisre-gistraties worden ontsloten, en het Nationaal Georegister. Ook werd het open databeleid gestimuleerd. De uitgangspunten van INSPIRE zoals data bij de bron en het creëren van uitwisselbare data, ook over landsgrenzen heen, op basis van internationale open standaarden zijn inmiddels breed verankerd in het Nederlandse en Europese (open) databeleid.

Vervolg

Het INSPIRE-programma heeft zich met name gericht op de complexe (technische) implementatie. Het is nu van belang - binnen de afgesproken middelen - het gebruik van INSPIRE te borgen. Dit vergt een veranderende aanpak: de vraag moet centraal staan, zowel op nationaal als Europees niveau, We maken een omslag van het sturen op implementatie naar het sturen op het realiseren van baten. Deze vervolgstrategie wordt breed gedragen door de bij de implementatie betrokken partijen in Nederland. De inspanningen zullen zich richten op de (Europese) vraag naar INSPIRE-data. De eerste stap is het gebruiken van INSPIRE voor het voldoen aan de vraag naar data voor rapportageverplichtingen over richtlijnen, waarmee de meerwaarde van INSPIRE wordt getoond.

Via het Geo-informatieberaad, waarin alle stakeholders van de overheid zijn vertegenwoordigd, zal ik mij blijvend laten informeren en adviseren over de verdere ontwikkelingen bij INSPIRE.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 771, nr. 17 3

1

   http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/1_EN_ACT_part1.pdf

2

   http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.