Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 juli 2019 (21501-31-533) - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 juli 2019 (21501-31-533) - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

1.

Tekst

Kamerstuk....., nr. ...

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld ... 2019

Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 juli 2019 (Kamerstuk 21501-31, nr. 533), Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 (Kamerstuk 21501-31, nr. 534), Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 (Kamerstuk 21501-31, nr. 532) en Antwoorden op vragen commissie over de toekomst van de sociale dimensie van de EU (Kamerstuk 21501-31, nr. 531).

Bij brief van ... juli 2019 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze beantwoord. De vragen en opmerkingen van de fracties en de antwoorden van de minister zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Rog

Adjunct-griffier van de commissie,

Kraaij enoord

Inhoudsopgave

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie

II

Antwoord / Reactie van de Minister

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de onderhavige stukken. Zij hebben daarover de volgende vragen en opmerkingen.

Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 jul 2019 De leden van de VVD-fractie hebben de geannoteerde agenda met interesse waargenomen. Zij lezen dat de Europese Commissie (hierna Commissie) aanbeveelt om de prikkels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp) te verminderen. Is de minister van mening dat met het regeerakkoord deze aanbeveling wordt ingevuld? Hoe bekijkt de minister in dat licht de conclusie die hij trekt over de zogenaamde Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT), de omzetting van een opdracht in een arbeidsovereenkomst beneden de 15-18 euro per uur, dat deze in strijd is met Europees recht? De leden van de VVD-fractie trekken de conclusie dat de politieke ambitie van de Commissie, van waaruit de aanbevelingen komen, dezelfde is als Nederland maar dat de invulling ervan door Nederland op strijdigheid met Europese regels duidt. Is de minister het met de leden van de VVD-fractie eens dat dit de aanbevelingen van Europa op dit punt eigenlijk relativeert?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de aanbeveling voor zzp in 2018 bestond uit ‘de prikkels om gebruik te maken van tijdelijke contracten en zelfstandigen zonder personeel verminderen’ en dat de aanbeveling nu luidt ‘de prikkels voor zelfstandigen zonder personeel verminderen’. Is dit het effect van de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Hoe beoordeelt de Commissie de huidige plannen van Nederland ten aanzien van zzp’ers?

Kan de minister de Nederlandse aanpak rond de werkgelegenheidseffecten van de energietransitie verder toelichten aan de hand van de concrete plannen die er nu liggen en welke hij voornemens is in te brengen tijdens het debat in de Raad?

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

De leden van de VVD-fractie hebben de antwoorden op de vragen over de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 met interesse waargenomen. In de beantwoording heeft de minister zich uitgelaten over de coördinatieverordening 883. De minister schrijft zich te blijven inzetten om de afspraken over het werkloosheidshoofdstuk dichterbij de Nederlandse inzet te brengen. Kan de minister zijn volgende stappen toelichten die hij zal nemen wanneer het nieuwe Europees Parlement (EP) is geïnstalleerd? Welke stappen heeft hij tot nu toe gezet met bijvoorbeeld de nieuwe Nederlandse EP-leden en de huidige Commissie? Kan de minister een overzicht geven van de acties die hij heeft ondernomen?

De leden van de VVD-fractie lezen in de beantwoording dat de huidige Commissie heeft aangegeven in de haar resterende termijn te trachten om met de lidstaten en het nieuwe EP alsnog tot een akkoord te komen. Kan de minister toelichten welk voorstel er nu voorligt?

Ook schrijft de minister het besluit van de Commissie te betreuren. Kan hij dit toelichten?

Zijn er meer lidstaten die dit standpunt delen?

De leden van de VVD-fractie betreuren het om te lezen dat het besluit om verder te gaan met het herzieningsvoorstel bij de nieuwe Commissie ligt als er geen akkoord komt. Wat is de stand van zaken van dit voorstel? Kan de minister de verhoudingen en verwachtingen toelichten? Deze leden lezen dat de nieuwe Commissie het herzieningsvoorstel kan aanpassen of er zelfs volledig van kan afzien als er geen akkoord komt. Kan de minister toelichten of er een nieuw herzieningsvoorstel ligt? Is er zicht op welke aanpassingen de nieuwe Commissie zou willen doorvoeren? Wat zouden mogelijke wijzigingen betekenen voor het standpunt van Nederland? Ook lezen de leden van de VVD-fractie helaas dat de meerderheid van de lidstaten geen voorstander is van de door Nederland gewenste aanpassingen in het werkloosheidshoofdstuk. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat wanneer er een nieuw herzieningsvoorstel komt, de Nederlandse inzet gerealiseerd kan worden?

De leden van de VVD-fractie zijn blij om te lezen dat de minister zich actief zal blijven inzetten om de Nederlandse inzet te realiseren. Zij lezen echter ook dat de minister van mening is dat er meer tijd zou moeten worden genomen om aan fundamentele bezwaren tegemoet te komen. Over hoeveel tijd spreekt de minister? Hoe groot acht de minister de kans dat de Commissie aan deze bezwaren tegemoet komt? Heeft Nederland hiervoor steun bij andere lidstaten?

De leden van de VVD-fractie hebben met interesse gelezen dat de minister in gesprek is met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over het bijhouden van beleidsinformatie op een geaggregeerd niveau. Wat is de stand van zaken van deze gesprekken?

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de onderhavige stukken. Zij hebben daarover de volgende vragen en opmerkingen.

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 juli 2019 De leden van de CDA-fractie lezen dat het discussiedocument ten behoeve van het agendapunt de economie van welzijn ten tijde van het opstellen van deze geannoteerde agenda nog niet is gepubliceerd. Wanneer kan de Kamer hier alsnog kennis van nemen? De ‘economy of wellbeing’ is een breed concept. Is bekend welke concrete onderwerpen en/of maatregelen op het gebied van sociale zaken, werkgelegenheid, gendergelijkheid, gezondheid en onderwijs zullen worden besproken? Hebben lidstaten daar nog invloed op? Wat is de Nederlandse inzet?

De leden van de CDA-fractie vragen of de minister de conceptaanbevelingen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) één-op-één overneemt of dat hij nog voornemens is om wijzigingen aan te brengen ten behoeve van de definitieve vaststelling. De conceptaanbeveling ten aanzien van zzp’ers is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren (2017 en 2018). Hoe duidt de minister dit? Welke lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben te maken met vergelijkbare vraagstukken rondom zzp’ers? Waar lopen die lidstaten tegenaan?

Ten aanzien van het werken als zelfstandige begrijpen de leden van de CDA-fractie dat omzetting naar een arbeidscontract onder een bepaald uurtarief Europeesrechtelijk niet kan. Klopt dit en kan de minister uitleggen op grond van welke Europese wet- en regelgeving dit niet mogelijk is? Ziet de minister aanleiding dit in EU-verband aan de orde te stellen?

De leden van de CDA-fractie zijn benieuwd naar de opvolging van de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester. Hierover wisselen zij graag met de minister van gedachten op het moment dat de aangekondigde maatregelen in de Kamer worden besproken.

De leden van de CDA-fractie lezen dat het discussiedocument ten behoeve van het agendapunt Schone planeet voor iedereen: strategische langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie - werkgelegenheidsaspecten ten tijde van het opstellen van deze geannoteerde agenda nog niet is gepubliceerd. Wanneer kan de Kamer hier alsnog kennis van nemen? Hoe ziet het tijdspad ten aanzien van de inrichting van de Voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie eruit? Deze leden lezen over de rol van de

Europese Investeringsbank (EIB) bij het financieren van klimaatprojecten en het mobiliseren van private geldstromen. Heeft de nieuwe financieringsinstelling Invest-NL hierbij ook een rol?

Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 13 juni 2019 De leden van de CDA-fractie lezen dat Nederland heeft voorgesteld om voor de besprekingen van het Europees Semester te kiezen voor een thematische aanpak. Hoezeer werd deze opvatting door andere lidstaten gedeeld?

Al sinds 2008 spreekt de EU over het richtlijnvoorstel gelijke behandeling buiten arbeid. Kern is gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid buiten het terrein van de arbeid. Van dit richtlijnvoorstel is bekend dat twee grote EU-lidstaten er niet mee kunnen instemmen en het daarom geblokkeerd blijft (omdat de voor de besluitvorming benodigde unanimiteit ontbreekt). Welke lidstaten zijn dit en wat zijn hun beweegredenen om niet met het voorstel in te stemmen?

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie

De leden van de D66-fractie danken de minister voor de geannoteerde agenda voor de WSB Raad van 8 juli en hebben daarover nog enkele vragen.

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 juli 2019 De leden van de D66-fractie kijken met interesse naar het thema ‘the economy of wellbeing’ dat het Finse Voorzitterschap wil agenderen. De Monitor Brede Welvaart kan hier een interessant instrument zijn. De leden van de D66-fractie vragen of de minister ook het onderwerp kwaliteit van werk zou willen aankaarten. Op het gebied van arbeidsmarkt staan er een paar duidelijke indicatoren in de Monitor Brede Welvaart: netto arbeidsparticipatie, gewerkte uren, en tevredenheid met werk. Het zou interessant kunnen zijn om te kijken hoe andere landen sturen op de kwaliteit van werk of hoe zij dat monitoren. Finland heeft zelf bijvoorbeeld in 2012 als beleidsdoel geformuleerd dat het land in 2020 de beste arbeidsplaatsen van Europa moet hebben.

De leden van de D66-fractie zijn daarnaast zeer geïnteresseerd in het agendapunt over een strategische langetermijnvisie voor de werkgelegenheidsaspecten van een klimaatneutrale economie. Deze leden vragen of de minister naar aanleiding van de bespreking in de Raad een overzicht kan geven van welke maatregelen andere landen nemen om de negatieve werkgelegenheidseffecten van de overgang naar een koolstofarme economie te beperken.

II

Antwoord / Reactie van de Minister

 
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.