Motie Van Eijs/Dik-Faber over een labelsysteem voor de milieu-impact van kleding - Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Deze motie i is onder nr. 90 toegevoegd aan dossier 32852 - Grondstoffenvoorzieningszekerheid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Motie; Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over een labelsysteem voor de milieu-impact van kleding
Document­datum 25-04-2019
Publicatie­datum 26-04-2019
Nummer KST3285290
Kenmerk 32852, nr. 90
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 852

Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 90

MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN DIK-FABER

Voorgesteld 25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de productie van textiel een enorm effect heeft op milieu, een groot waterverbruik en flinke bijdrage aan onze klimaatbe-lasting;

overwegende dat in de transitieagenda bewustwording bij consumenten als een deel van het sectorplan textiel wordt genoemd;

overwegende dat het voor consumenten in de winkel niet duidelijk is wat de milieu en klimaatbelasting van kleding en andere textielproducten is, door het ontbreken van een duidelijk keurmerk op alle prijskaartjes;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe een labelsysteem voor kleding over de milieu-impact tijdens de verkoop laagdrempelig een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs Dik-Faber

kst-32852-90 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 852, nr. 90


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.