Brief regering; Instelling adviescommissie bescherming cultuurgoederen - Nieuwe visie cultuurbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 820

Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 283

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019

Bijgaand zend ik u op de vraag van 14 maart 2019 van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mijn brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een adviescommissie bescherming cultuurgoederen in te stellen1.

De Erfgoedwet 2016 zal in 2021 worden geëvalueerd. Hierover zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32820-283 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 820, nr. 283


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.