Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland (35140) en de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen” (35141) - Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35140 - Initiatiefnota Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland en dossier 35141 - Initiatiefnota “Veen red je niet alleen”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland; Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland (Kamerstuk 35140) en de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen” (Kamerstuk 35141)
Document­datum 29-03-2019
Publicatie­datum 03-04-2019
Nummer KST351403
Kenmerk 35140; 35141, nr. 3
Commissie(s) Infrastructuur en Waterstaat (IW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

 

35 140

Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland

35 141

Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: «Veen red je niet alleen»

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2019

De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben mij en de Minister van LNV verzocht om een kabinetsreactie te geven op de initiatiefnota's van de leden De Groot (D66) en Bromet (GL) «Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland» (Kamerstuk 35 140) en «Veen red je niet alleen» (Kamerstuk

35 141).

Uw Kamer zal de kabinetsreactie op de initiatiefnota «Veen red je niet alleen» ontvangen van de Minister van LNV. De kabinetsreactie op de initiatiefnota «Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland» zal ik de Kamer doen toekomen.

Omdat meer tijd nodig is voor het opstellen van deze kabinetsreacties en de afstemming daartussen, informeer ik u hierbij, mede namens de Minister van LNV, dat de reacties uiterlijk eind mei naar uw Kamer worden verzonden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

  • C. 
    van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-35140-3

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 140, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.