Gewijzigd amendement Van Eijs c.s. ter vervanging van nr. 46 over het verplichten van participatie in door de gemeenteraad aangewezen gevallen - Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 56 toegevoegd aan wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Eijs c.s. ter vervanging van nr. 46 over het verplichten van participatie in door de gemeenteraad aangewezen gevallen
Document­datum 07-03-2019
Publicatie­datum 07-03-2019
Nummer KST3498656
Kenmerk 34986, nr. 56
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

 

34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nr. 56

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN EIJS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 46

Ontvangen 7 maart 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 1.1, onderdeel GE, komt te luiden;

GE

Artikel 16.55 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In het vierde lid wordt «een bouwactiviteit of een afwijkactiviteit» vervangen door: een omgevingsplanactiviteit.
  • 2. 
    Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  • 7. 
    De gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend.

Toelichting

De omgevingswet zorgt voor een nodige versnelling van vergunningverlening op het gebied van de fysieke leefomgeving en legt veel verantwoordelijkheid neer bij gemeenten.

De balans van beschermen en benutten kan hiermee in het geding komen. Om deze balans te waarborgen en tegelijkertijd onnodige regeldruk te voorkomen is het belangrijk om burgerparticipatie aan de voorkant sterker te verankeren in de Omgevingswet.

Het amendement creëert een grondslag voor burgerparticipatie, waardoor gemeenten burgerparticipatie daadwerkelijk kunnen meewegen in het vergunningsverleningsproces.

Ter illustratie, een gemeenteraad kan straks aangeven (voor welke gebieden en) voor welke activiteiten er burgerparticipatie moet plaatsvinden in het vergunningsverleningsproces.

kst-34986-56

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 986, nr. 56    1

Op basis van de wettelijke grondslag kan de gemeenteraad bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aanwijzen waarbij participatie verplicht is. Het gaat hierbij overigens alleen om activiteiten waarin het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is voor het verlenen van de vergunning. Voor die gevallen waarin de participatie is verplicht, wijzen de indieners erop dat de aanvrager moet aantonen dat hij participatie heeft gedaan. Dit regelt daarmee alleen zijn kant van de participatie, waardoor niet is gezegd dat er ook daadwerkelijk belanghebbenden gereageerd moeten hebben.

Van Eijs Ronnes Smeulders

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 986, nr. 56


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.