Europese Commissie publiceert regels voor Europees commissarissen die campagne voeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 6 februari 2019.

De Europese Commissie i heeft vandaag gedetailleerde praktische richtsnoeren uitgevaardigd inzake de ethische normen voor Commissieleden die campagne voeren voor de verkiezingen van het Europees Parlement i van mei.

Deze richtsnoeren waarborgen dat de herziene gedragscode voor leden van de Europese Commissie coherent wordt toegepast In november 2016 had voorzitter Juncker een voorstel gedaan voor een nieuwe gedragscode om commissarissen - allemaal ervaren, vooraanstaande politici - expliciet toe te staan actief deel te nemen aan de Europese verkiezingscampagne, ook als lijsttrekker (spitzenkandidaat) voor de functie van voorzitter van de Commissie, zonder dat zij hun taken binnen de Commissie tijdelijk moeten neerleggen. De gewijzigde gedragscode is in januari 2018 in werking getreden.

Voorzitter Juncker i: “Vanaf het begin wilde ik dat dit een politieke Commissie zou zijn. Commissarissen dragen de volledige politieke verantwoordelijkheid voor alle besluiten van deze Commissie. Tegelijkertijd verwacht ik dat zij ten volle en persoonlijk betrokken zijn bij de burger. Actieve deelname aan de aanstaande Europese parlementsverkiezingen is daar een essentieel onderdeel van. Daarom heb ik de gedragscode gewijzigd om commissarissen toe te staan campagne te voeren zonder dat zij zich moeten terugtrekken uit de Commissie - mits zij hun campagneactiviteiten strikt gescheiden houden van hun werkzaamheden voor de Commissie."

Overeenkomstig de richtsnoeren mogen commissarissen deelnemen aan de verkiezingscampagne, op de volgende voorwaarden:

 • Zij moeten de voorzitter in kennis stellen van hun voornemen om deel te nemen aan de Europese verkiezingscampagne en van de rol die zij daarin zullen spelen.
 • Zij moeten zorgen voor continuïteit in hun werkzaamheden voor de Commissie en hun taken ten volle blijven uitvoeren. Dit betreft met name de deelname aan de besluitvorming van de Commissie, bijvoorbeeld het regelmatig bijwonen van de wekelijkse vergadering van het College en het uitvoeren van hun taken met betrekking tot hun portefeuille en institutionele verantwoordelijkheden, zoals deelname aan trialogen of de uitoefening van bevoegdheden. Dit is met name van belang nu veel belangrijke wetgevingsdossiers worden afgerond door de het Europees Parlement en de Raad.
 • Zij mogen geen personele of materiële middelen van de Commissie inzetten voor campagneactiviteiten.Zo mogen reiskosten voor campagnedoeleinden niet voor rekening komen van de Commissie en mogen medewerkers van de Commissie niet worden ingezet voor de organisatie van campagneactiviteiten.
 • Tijdens toespraken moeten zij onderscheid maken tussen uitspraken die zij doen in hun hoedanigheid van commissaris en uitspraken als deelnemer aan de campagne. Tijdens de campagne moeten commissarissen te allen tijde de vereiste onafhankelijkheid, integriteit, waardigheid, loyaliteit en discretie in acht blijven nemen. Ook mogen zij geen standpunten innemen die niet stroken met hun geheimhoudingsplicht of het collegialiteitsbeginsel. Zij moeten zich met name onthouden van kritiek op besluiten of standpunten van de Commissie en mogen zich hiervan niet distantiëren.
 • Ook wat betreft aanwezigheid op sociale media, moeten zij duidelijk onderscheid maken tussen hun activiteiten als campagnedeelnemer en als commissaris.
 • Daarnaast mogen commissarissen de website van de Commissie niet gebruiken voor campagnedoeleinden en mogen zij de kantoren van de Commissie niet gebruiken voor bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers in verband met de campagne.

De vandaag gepubliceerde richtsnoeren stellen duidelijk dat alle financiële of materiële ondersteuning van de campagne en de deelnemers moet worden verleend aan de partij of de campagneorganisatie.

Mocht een situatie ontstaan die redelijkerwijs zou kunnen worden beschouwd als een belangenconflict zoals bedoeld in de gedragscode, dan moet de desbetreffende commissaris de voorzitter daarvan in kennis stellen, zodat deze passende maatregelen kan treffen.

In de richtsnoeren is rekening gehouden met het advies dat het onafhankelijke ethische comité na raadpleging heeft uitgebracht. De richtsnoeren zijn op 9 januari besproken door de commissarissen. Ze zijn vandaag unaniem goedgekeurd en worden met onmiddellijke ingang van kracht.

Meer informatie:

 • Richtsnoeren inzake de ethische normen voor deelname van leden van de Europese Commissie aan de verkiezingen voor het Europees Parlement (6 februari 2019)
 • Persbericht over de inwerkingtreding van de nieuwe gedragscode tot aanscherping van de ethische regels voor leden van de Europese Commissie (31 januari 2018)
 • Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (17 februari 2018)

BIJLAGE

Artikel 10 van de gedragscode voor commissarissen van 2018

Deelname aan de Europese politiek tijdens de ambtstermijn

 • 1. 
  De leden mogen aan de Europese politiek deelnemen als lid van een Europese politieke partij of een socialepartnerorganisatie op Europees niveau, mits dit hun beschikbaarheid ten dienste van de Commissie niet in het gedrang brengt en hun taken als Commissielid voorrang hebben op hun partijverplichtingen. Deelname als lid van een Europese politieke partij of socialepartnerorganisatie op Europees niveau omvat het bekleden van politieke functies, erefuncties of niet-leidinggevende functies bij organen die deel uitmaken van de partijstructuur, maar sluit leidinggevende verantwoordelijkheden uit. Politieke contacten in de hoedanigheid van lid van de Commissie blijven onverlet.
 • 2. 
  De leden mogen aan campagnes bij verkiezingen voor het Europees Parlement deelnemen, inclusief als kandidaat. Zij mogen tevens door de Europese politieke partijen worden gekozen als lijsttrekker en kandidaat voor de functie van voorzitter van de Commissie („Spitzenkandidat”).
 • 3. 
  De leden stellen de voorzitter in kennis van hun voornemen om deel te nemen aan een verkiezingscampagne in de zin van lid 2 en van de rol die zij in die campagne verwachten te spelen.
 • 4. 
  De voorzitter stelt het Europees Parlement tijdig in kennis wanneer een of meer leden zich kandidaat zullen stellen bij verkiezingen voor het Europees Parlement, en van de maatregelen die worden genomen om te zorgen voor de inachtneming van de beginselen van onafhankelijkheid, eerlijkheid en kiesheid overeenkomstig artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en deze gedragscode.
 • 5. 
  De leden die zich kandidaat stellen of deelnemen aan een verkiezingscampagne in de zin van lid 2, mogen geen gebruik maken van de personele of materiële middelen van de Commissie voor activiteiten in verband met de verkiezingscampagne.
 • 6. 
  De leden onthouden zich van publieke verklaringen of uitspraken namens een Europese politieke partij waarvan zij lid zijn, behalve wanneer zij zich verkiesbaar stellen of deelnemen aan een verkiezingscampagne overeenkomstig de leden 3 en 4. Dit laat het recht van de leden om hun persoonlijke mening te uiten, onverlet. De leden die aan een verkiezingscampagne deelnemen, beloven tijdens de campagne geen standpunt in te nemen dat niet strookt met de plicht tot vertrouwelijkheid of dat inbreuk maakt op het collegialiteitsbeginsel.

IP/19/854

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail