Motie Ouwehand over de volledige werkelijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekendmaken - Dierenwelzijn - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

Motie Ouwehand over de volledige werkelijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekendmaken - Dierenwelzijn

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

28 286

Dierenwelzijn

Nr. 1023

MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 24 januari 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, net als haar voorgangers, het van groot belang acht dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt;

overwegende dat er een grote kloof bestaat tussen het beeld dat consumenten wordt voorgespiegeld en de realiteit voor de dieren in de veehouderij;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de volledige werkelijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekend wordt bij burgers, onder meer via etikettering van dierlijke producten die duidelijk maakt welk dierenleed er gepaard is gegaan met het betreffende product,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

kst-28286-1023 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 286, nr. 1023


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.