Motie De Lange/Van den Berg over physician assistants opnemen in het kwaliteitsstatuut ggz - Geestelijke gezondheidszorg

Deze motie i is onder nr. 440 toegevoegd aan dossier 25424 - Geestelijke gezondheidszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Geestelijke gezondheidszorg; Motie; Motie van de leden De Lange en Van den Berg over physician assistants opnemen in het kwaliteitsstatuut ggz
Document­datum 20-12-2018
Publicatie­datum 20-12-2018
Nummer KST25424440
Kenmerk 25424, nr. 440
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

25 424

Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 440

MOTIE VAN DE LEDEN DE LANGEN EN VAN DEN BERG

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment voor verschillende hoofdiagnose-groepen sprake is van wachtlijsten in de ggz en kampt met personeelstekorten;

constaterende dat physician assistants als goed opgeleide zorgprofessionals en BIG-geregistreerden aan de slag zouden willen in de ggz, maar dit niet mogelijk is omdat ze niet zijn opgenomen in het kwaliteitsstatuut ggz en niet in de dbc-beroepentabel van de NZa staan;

constaterende dat er hierdoor geen betaaltitel is voor de physician assistants;

verzoekt de regering, om met de relevante ggz-partijen, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg te gaan om te bespoedigen dat physician assistants worden opgenomen in het kwaliteitsstatuut ggz en een betaaltitel wordt gecreëerd, en de Kamer voor 15 maart 2019 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange Van den Berg

kst-25424-440 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 424, nr. 440


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.