Motie Bruins over uitbreiding van het oefenmateriaal voor de rekentoets - Werken in het onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Motie Bruins over uitbreiding van het oefenmateriaal voor de rekentoets - Werken in het onderwijs

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

27 923

Werken in het onderwijs

Nr. 329

MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 30 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor sommige pabo-studenten de landelijke kennisbasistoets rekenen een struikelblok is, soms zelfs tot na het afronden van hun opleiding;

constaterende dat de pabo's verantwoordelijk zijn om, als onderdeel van het curriculum, de studenten goed voor te bereiden op de rekentoets;

constaterende dat de website 10voordeleraar.nl de belangrijkste informatiebron is over de kennistoetsen die door het hbo worden aangeboden en een hulpbron voor studenten die hun opleiding (op de rekentoets na) hebben afgerond;

constaterende dat voor de rekentoets de hoeveelheid oefenmateriaal op 10voordeleraar.nl niet alleen zeer beperkt is maar dat de getoonde oefenopgaven bovendien al ten minste sinds 2013 niet meer zijn veranderd, noch aangevuld noch geactualiseerd;

verzoekt de regering, er bij de pabo's op aan te dringen dat de hoeveelheid oefenmateriaal voor de rekentoets op 10voordeleraar.nl zo snel mogelijk sterk wordt uitgebreid en daarna regelmatig wordt geactualiseerd met behulp van nieuw toetsmateriaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

kst-27923-329 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 27 923, nr. 329


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.