Motie Wörsdörfer over de beschikbare middelen voor de digitale economie - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Deze motie i is onder nr. 563 toegevoegd aan dossier 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van het lid Wörsdörfer over de beschikbare middelen voor de digitale economie
Document­datum 25-09-2018
Publicatie­datum 25-09-2018
Nummer KST26643563
Kenmerk 26643, nr. 563
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

26 643

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 563

MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖFER

Voorgesteld 25 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat digitalisering een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel vormt van de beleidsopgaven van alle bewindspersonen;

constaterende dat een financieel overzicht ontbreekt bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en onvoldoende duidelijk is welke financiële middelen Nederland inzet voor de digitale economie;

constaterende dat er ook in de begroting geen financieel overzicht is van de kabinetsbrede beleidsuitgaven die betrekking hebben op en ten goede komen aan de digitale economie;

overwegende dat inzicht in de uitgaven van het Rijk aan de digitale economie nuttig is bij het bereiken van de doelstelling om Nederland digitale koploper te maken en invulling te geven aan de Digitaliserings-strategie;

verzoekt de regering, een financieel overzicht op hoofdlijnen te sturen over de middelen die het Rijk beschikbaar heeft voor de digitale economie en deze te betrekken bij de jaarlijkse rapportage over de voortgang van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer

kst-26643-563 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 26 643, nr. 563


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.