Alcoholhoudende dranken: Commissie komt met een actualisering van de regels voor accijns op alcohol

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 25 mei 2018.

De Commissie heeft vandaag voorgesteld de EU-regels voor accijns op alcohol te hervormen, om zo het ondernemingsklimaat te verbeteren, kleine alcoholproducenten met minder kosten op te zadelen en de gezondheid van de consument beter te beschermen.

De bekendmaking van vandaag houdt in dat kleine en ambachtelijke alcoholproducenten (en voor het eerst nu ook kleine zelfstandige ciderbereiders) toegang zullen hebben tot een nieuw, EU-breed certificeringssysteem waarin hun recht op lagere accijnstarieven in de hele Unie is vastgelegd. Ook de gezondheid van de consument is erbij gebaat als een halt wordt toegeroepen aan het illegale gebruik van belastingvrije gedenatureerde alcohol om namaakdranken te maken. Daarnaast zal de drempelwaarde voor bier met een lager alcoholgehalte, waarvoor verlaagde tarieven kunnen gelden, worden verhoogd.

Pierre Moscovici i, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "De gemeenschappelijke EU-regels over de structuur van accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken zijn meer dan 25 jaar oud en moeten hoognodig worden vernieuwd, zodat ze gelijke tred houden met de uitdagingen en kansen die door de nieuwe technologie en de ontwikkeling van de handel worden geboden. Tegelijkertijd moet met de regels de volksgezondheid worden beschermd. Ik moedig de lidstaten aan om op een snelle en doortastende manier werk te maken van deze herziening."

Concreet komt het voorstel van vandaag op het volgende neer:

  • er komt een uniform certificeringssysteem dat door alle EU-landen wordt erkend en waarmee de status van kleine zelfstandige producenten in de hele Unie wordt vastgelegd. Op die manier zullen de administratieve en nalevingskosten verminderen voor kleine producenten die onder bepaalde voorwaarden van verlaagde accijnstarieven zullen profiteren;
  • er wordt een nauwkeurige en consistente indeling van cider in de hele EU gewaarborgd: het ontbreken daarvan vormt een grote belemmering voor kleine ciderbereiders die niet profiteren van de verlaagde tarieven die wel voor kleine producenten van bier en gedistilleerde dranken gelden;
  • de juiste productieprocessen en -voorwaarden worden verduidelijkt voor gedenatureerde alcohol in de EU. Deze alcohol wordt gebruikt voor de productie van goederen als reinigingsmiddelen, ruitensproeiervloeistof, parfum en antivries en is vrijgesteld van accijns. Deze vrijstelling kan worden misbruikt door gewetenloze producenten die gedenatureerde alcohol gebruiken om mogelijk gevaarlijke namaakdranken te maken en te verkopen zonder dat zij daarover belasting betalen. Erger nog: ze kunnen daardoor de gezondheid van de consument in gevaar brengen. Met het voorstel van vandaag wordt een modern systeem opgezet om misbruik van bepaalde alcoholformuleringen te melden zodat deze niet langer als denatureringsmiddelen kunnen worden gebruikt;
  • IT-systemen worden gemoderniseerd: met de nieuwe regels worden de verouderde papieren procedures voor het traceren van bepaalde gedenatureerde alcohol vervangen en wordt het gebruik van het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS) verplicht gesteld. Op die manier wordt het gemakkelijker om deze producten met een hoog risico in real time te vervoeren, zodat het frauduleuze gebruik van deze vrijstelling afneemt en consumenten worden beschermd;
  • de drempelwaarde voor bier met een lager alcoholgehalte wordt verhoogd, zodat voor bier met een alcoholvolumegehalte tussen 2,8 % en 3,5 % verlaagde tarieven gelden en brouwers worden aangespoord om innovatief te zijn en met nieuwe producten te komen. Hierdoor moeten consumenten worden aangemoedigd om voor alcoholhoudende dranken te kiezen die minder alcohol bevatten dan de gebruikelijke dranken, zodat het alcoholgebruik afneemt.

De voorstellen van vandaag bevatten daarnaast maatregelen om de belemmeringen weg te nemen voor het mkb met betrekking tot accijns in het algemeen. Dankzij deze maatregelen kunnen bedrijven moderne IT-systemen gebruiken als ze dit willen en wordt de huidige verplichting om gebruik te maken van fiscaal vertegenwoordigers opgeheven. Momenteel kunnen lidstaten nog verlangen dat verkopers die accijnsgoederen op afstand verkopen, gebruikmaken van fiscaal vertegenwoordigers, wat de legale handel financieel onrendabel kan maken.

Achtergrond

Accijnzen zijn indirecte belastingen op de verkoop of het gebruik van specifieke producten, zoals alcohol, en zij worden over het algemeen al naargelang de hoeveelheid van het product geheven (bijvoorbeeld per 1 000 liter). De inkomsten die voortvloeien uit de accijnzen komen ten goede aan de nationale begrotingen en zijn goed voor ongeveer 5-18 % van de belastinginkomsten of 2-5 % van het bbp van de lidstaten. Het staat de lidstaten van de EU vrij om naar eigen goeddunken nationale tarieven vast te stellen, zolang ze zich houden aan de minimumdrempels die voor de hele EU gelden.

De bestaande EU-regels over de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken zijn in 1992 overeengekomen (Richtlijn 92/83/EEG). Er staan gemeenschappelijke definities in voor alcoholhoudende producten die aan accijns zijn onderworpen en er is in gewaarborgd dat alle lidstaten dezelfde producten op dezelfde manier behandelen. Daarnaast is de methode gespecificeerd om accijns op alcoholhoudende producten te berekenen en zijn criteria vastgelegd voor producten waarop verlaagde tarieven of vrijstellingen van toepassing zijn. Andere wetgeving op dit gebied, waarvoor vandaag een voorstel tot herschikking wordt ingediend (Richtlijn 2008/118/EG), bevat gemeenschappelijke bepalingen voor alle producten die aan accijns zijn onderworpen (alcohol, tabak en energie).

De herziening van beide richtlijnen maakt deel uit van het Refit-programma van de Commissie. De Raad heeft de Commissie tevens gevraagd de nodige studies en raadplegingen te verrichten om een voorstel voor de herziening van beide richtlijnen in te dienen. In het kader hiervan zijn in 2017 openbare raadplegingen van start gegaan. De respondenten lieten weten dat een verduidelijking van de huidige regels welkom was, evenals een vermindering van de administratieve en nalevingslasten.

De wetgevingsvoorstellen worden nu ter raadpleging aan het Europees Parlement i en het Europees Economisch en Sociaal Comité i en ter goedkeuring aan de Raad i voorgelegd.

Meer informatie:

Website van DG Taxud over accijns op alcohol

IP/18/3835

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail