Motie Paternotte/Bruins over differentiatie in luchthavengelden op basis van klimaatimpact - Evaluatie Schipholbeleid

Deze motie i is onder nr. 320 toegevoegd aan dossier 29665 - Evaluatie Schipholbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Evaluatie Schipholbeleid; Motie; Motie van de leden Paternotte en Bruins over differentiatie in luchthavengelden op basis van klimaatimpact
Document­datum 15-05-2018
Publicatie­datum 16-05-2018
Nummer KST29665320
Kenmerk 29665, nr. 320
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 320 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS

Voorgesteld 15 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtvaart vooralsnog geen onderdeel uitmaakt van het klimaatakkoord van Parijs;

overwegende dat vergroening van de luchtvaart essentieel is voor het behalen van de klimaatdoelen;

overwegende dat luchthavens door differentiatie in havengelden en het weren van vervuilende vliegtuigtypen een aanjager kunnen zijn van relatief schonere luchtvaart;

overwegende dat op de luchthaven Schiphol sommige vliegtuigen per stoel dubbel zo veel uitstoten als andere;

verzoekt de regering, in overleg met Schiphol te komen tot differentiatie in luchthavengelden op basis van klimaatimpact;

verzoekt de regering voorts in overleg met Schiphol te komen tot een uitfasering voor de toegankelijkheid voor de meest vervuilende vliegtuigen;

verzoekt de regering tevens, hierover de Kamer in het vierde kwartaal van 2018 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bruins


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.