Voorstel van wet - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34397 - Kentekenplicht voor trekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en beperking verkeersdeelname nieuwe voertuigen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
Document­datum 27-01-2016
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34397, nr. 2
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

 
   

34 397

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

   
   

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

   

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is een kentekenplicht in te voeren voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en de daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede geen nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid meer tot het verkeer toe te laten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 36a

 • 1. 
  Artikel 36, eerste lid, is, onverminderd artikel 37, tot 20 mei 2018 niet van toepassing op voor 1 januari 2017 in het verkeer gebrachte:
 • a. 
  landbouw- of bosbouwtrekkers;
 • b. 
  motorrijtuigen met beperkte snelheid, en
 • c. 
  aanhangwagens die worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.
 • 2. 
  Dit artikel vervalt met ingang van 20 mei 2018.

B

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens.
 • b. 
  Onderdeel a, subonderdelen 2°, 3° en 4° wordt vervangen door twee subonderdelen, luidende:

2°. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en

3°. gehandicaptenvoertuigen.

 • 2. 
  Het tweede lid komt te luiden:
 • 2. 
  Artikel 36 is voorts niet van toepassing op:
 • a. 
  aanhangwagens die worden voortbewogen door de in het eerste lid, onderdeel a, onder 1 en 3, genoemde motorrijtuigen;
 • b. 
  aanhangwagens met een toegestane maximum massa van:

1°. niet meer dan 750 kg,

2°. meer dan 750 kg afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven,

met dien verstande dat wanneer een dergelijke aanhangwagen is verbonden met een in Nederland geregistreerd motorrijtuig die aanhangwagen is voorzien van het kenteken dat is opgegeven voor dat motorrijtuig, en

 • c. 
  bij algemene maatregel van bestuur aangewezen aanhangwagens die worden voortbewogen door een landbouw- of bosbouwtrekker, een motorrijtuig met beperkte snelheid of een mobiele machine, met dien verstande dat een dergelijke aanhangwagen is voorzien van een kenteken dat is opgegeven voor een landbouw- of bosbouwtrekker, motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine waarvan de eigenaar of houder dezelfde is als de eigenaar of houder van de landbouw- of bosbouwtrekker, het motorrijtuig met beperkte snelheid of de mobiele machine waarmee die aanhangwagen verbonden is.

C

Na artikel 48 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 48a

 • 1. 
  Artikel 48, tweede lid, is tot 20 mei 2018 niet van toepassing op voor 1 januari 2017 in het verkeer gebrachte:
 • a. 
  landbouw- of bosbouwtrekkers;
 • b. 
  motorrijtuigen met beperkte snelheid;
 • c. 
  aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.
 • 2. 
  Dit artikel vervalt met ingang van 20 mei 2018.

D

Na artikel 50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 50a

 • 1. 
  Artikel 50 is tot 20 mei 2018 niet van toepassing op de eerste inschrijving en tenaamstelling van voor 1 januari 2017 in het verkeer gebrachte:
 • a. 
  landbouw- of bosbouwtrekkers;
 • b. 
  motorrijtuigen met beperkte snelheid, en
 • c. 
  aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.
 • 2. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze van aanvragen van de eerste inschrijving en tenaamstelling van de voertuigen, bedoeld in het eerste lid.
 • 3. 
  Dit artikel vervalt met ingang van 20 mei 2018.

E

Na artikel 72 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 72a

 • 1. 
  Artikel 72 is tot 20 mei 2018 niet van toepassing op:
 • a. 
  landbouw- of bosbouwtrekkers;
 • b. 
  motorrijtuigen met beperkte snelheid;
 • c. 
  mobiele machines, en
 • d. 
  aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.
 • 2. 
  Dit artikel vervalt met ingang van 20 mei 2018.

F

Artikel 108 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  In onderdeel a wordt “en motorrijtuigen met beperkte snelheid” vervangen door: , motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.
 • b. 
  In de onderdelen d en e wordt “of motorrijtuig met beperkte snelheid” vervangen door: , motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine.
 • c. 
  In de onderdelen f, g, en h, aanhef, wordt “of motorrijtuigen met beperkte snelheid” vervangen door: , motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.
 • 2. 
  In het tweede lid, aanhef en onderdeel b, wordt “of motorrijtuigen met beperkte snelheid” vervangen door: , motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines.

ARTIKEL II

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In onderdeel c wordt “; en” vervangen door een puntkomma.
 • 2. 
  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door “; en”

wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. 
  landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines, die in het kentekenregister als zodanig zijn geregistreerd.

B

Artikel 4, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden:

Onder motorrijwiel wordt niet verstaan:

 • a. 
  een bromfiets in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wegenverkeerswet 1994;
 • b. 
  een fiets met trapondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel ea, van die wet; of
 • c. 
  een landbouw- of bosbouwtrekker die, een motorrijtuig met beperkte snelheid dat of een mobiele machine die, in het kentekenregister als zodanig is geregistreerd.

ARTIKEL III

 • 1. 
  Als personenauto als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 worden niet aangemerkt: landbouw- of bosbouwtrekkers of motorrijtuigen met beperkte snelheid, die voor 1 januari 2017 in het verkeer zijn gebracht, als bedoeld in artikel 36a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
 • 2. 
  Dit artikel vervalt met ingang van 20 mei 2018.

ARTIKEL IV

In artikel 2, onderdeel a, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt “met uitzondering van een bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wegenverkeerswet 1994 en een fiets met trapondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel ea, van die wet” vervangen door: met uitzondering van:

1˚. een bromfiets in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wegenverkeerswet 1994;

2°. een fiets met trapondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel ea, van die wet, en

3˚. een landbouw- of bosbouwtrekker die, een motorrijtuig met beperkte snelheid dat of een mobiele machine die, in het kentekenregister als zodanig is geregistreerd.

ARTIKEL V

 • 1. 
  Als motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden niet aangemerkt landbouw- of bosbouwtrekkers of motorrijtuigen met beperkte snelheid, die voor 1 januari 2017 in het verkeer zijn gebracht, als bedoeld in artikel 36a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
 • 2. 
  Dit artikel vervalt met ingang van 20 mei 2018.

ARTIKEL VI

In artikel 7, vijfde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt “en motorrijtuigen met beperkte snelheid” vervangen door: , motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.