Motie Marijnissen c.s. over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Deze motie i is onder nr. 19 toegevoegd aan dossier 35510 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Motie; Motie van het lid Marijnissen c.s. over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête
Document­datum 19-01-2021
Publicatie­datum 20-01-2021
Nummer KST3551019
Kenmerk 35510, nr. 19
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 510

Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 19

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Voorgesteld 19 januari 2021 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft aangetoond dat de rechtsstaat is geschonden en er tienduizenden ouders onterecht zijn beschuldigd van fraude;

constaterende dat de ondervragingscommissie lang niet alles heeft onderzocht, zoals het onrechtmatig selecteren op nationaliteit, de fraudeopsporing buiten Toeslagen, hoe persoonsgegevens gedeeld zijn met andere overheden en doorwerkten in fraudeopsporing elders, maar dat ook de rol van de medewetgever hierbij niet onderzocht is;

van mening dat het nodig is om echt lessen te trekken uit het ongekende onrecht dat ouders is aangedaan om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren;

verzoekt het presidium, voorstellen te doen over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten te onderzoeken, en daarbij de rapporten van de tijdelijke commissie Uitvoeringorganisaties en de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Klaver

Ouwehand

Van Kooten-Arissen

Van Brenk

Krol

kst-35510-19 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 510, nr. 19


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.