Nota van wijziging - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Nota van wijziging - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

1.

Tekst

34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 april 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  De lettering van de onderdelen a tot en met r vervalt.
 • 2. 
  De onderdelen worden in alfabetische volgorde geplaatst.
 • 3. 
  Aan het slot van het laatste onderdeel wordt de puntkomma vervangen door een punt.

B

In artikel 4, tweede lid, onderdeel a, wordt de komma na «een vlucht» vervangen door een puntkomma.

C

In artikel 5, eerste lid, onderdeel a, wordt de komma na «bevoegde instanties» vervangen door een puntkomma.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, onderdeel b, onder 1°, wordt de komma na «ernstig misdrijf» vervangen door een puntkomma.
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt de komma na «artikel 12» vervangen door een puntkomma.
 • 3. 
  In het tweede lid, onderdeel a, wordt de komma na «ernstige misdrijven» vervangen door een puntkomma.

E

In artikel 7, vierde lid, onderdeel a, wordt de komma na «en bijgesteld» vervangen door een puntkomma.

F

In artikel 9, eerste lid, onderdeel d, wordt de komma na «Koninklijke marechaussee» vervangen door een puntkomma.

G

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor de eerste alinea wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
 • 2. 
  Voor de tweede alinea wordt de aanduiding «2.» geplaatst.

H

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, onderdeel b, wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel d, wordt de komma na «wordt voldaan» vervangen door een puntkomma.
 • 3. 
  In het tweede lid, onderdeel a, wordt de komma na «derde land» vervangen door een puntkomma.
 • 4. 
  In het derde lid wordt «derde lid» vervangen door «tweede lid».

I

In artikel 17 wordt «verantwoordelijke voor de gegevensverwerking» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

J

In artikel 18, eerste tot en met derde lid, wordt «verantwoordelijke» telkens vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

K

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid, onderdeel e, wordt de komma na «een persoon» vervangen door een puntkomma.
 • 2. 
  In het tweede lid, onderdelen d tot en met f, wordt «bijlage 1» telkens vervangen door «bijlage 1 van deze wet».

L

In artikel 21 wordt «verantwoordelijke» vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

M

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste, tweede en vierde lid wordt «verantwoordelijke» telkens vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel b, wordt de komma na «(en derde landen)» vervangen door een puntkomma.
 • 3. 
  In het tweede lid, onderdeel b, wordt de komma na «andere lidstaten» vervangen door een puntkomma.

O

Artikel 23, eerste en vierde lid, wordt «verantwoordelijke» telkens vervangen door «verwerkingsverantwoordelijke».

P

In paragraaf 10 wordt, onder vernummering van de artikelen 25 en 26 tot de artikelen 26 en 27, een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24

Onze Minister zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Q

In bijlage 1 wordt de puntkomma aan het slot van de onderdelen 1 tot en met 18 vervangen door een punt.

R

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  De puntkomma aan het slot van de onderdelen 1 tot en met 25 wordt vervangen door een punt.
 • 2. 
  In onderdelen 7 tot en met 26 wordt de kleine letter van ieder eerste woord van het onderdeel vervangen door een hoofdletter.

Toelichting

Met de onderhavige nota van wijziging wordt aan het wetsvoorstel een evaluatiebepaling toegevoegd. Voor het overige bevat de nota van wijziging wijzigingen van wetstechnische aard, die de inhoud van het wetsvoorstel onveranderd laten. De wijzingen worden als volgt toegelicht.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel werd reeds opgemerkt dat het voorstel van wet binnen een jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd.1 In het wetsvoorstel was daartoe echter geen bepaling opgenomen. Mede naar aanleiding van het verzoek vanuit de Tweede Kamer2 wordt bij deze nota van wijziging alsnog voorzien in een evaluatiebepaling. De nationale evaluatie gaat vooraf aan de evaluatie die de Europese Commissie zal uitvoeren op grond van artikel 19 van de PNR-richtlijn.3 De nationale evaluatie zal binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet aanvangen. Het verslag van die evaluatie wordt voor het einde van het tweede jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel aan de Staten-Generaal gezonden.

In artikel 1 van het voorstel van wet staan de begripsbepalingen. De begripsbepalingen waren, zoals in het verleden te doen gebruikelijk, geletterd (behoudens - per abuis - het eerste onderdeel, de definitie van «bevoegde instantie»). Het nadeel van die werkwijze is dat verlettering nodig is, indien de wetgever op een later moment nieuwe begrippen zou invoegen. Daarom wordt nu een alfabetische volgorde gehanteerd. Bij deze werkwijze is het mogelijk om later begrippen toe te voegen in alfabetische volgorde zonder dat daardoor verlettering van de onderdelen nodig is.

Het begrip «verantwoordelijke» wordt voorts integraal vervangen door het begrip «verwerkingsverantwoordelijke». Met die wijziging wordt aangesloten bij de terminologie die wordt gehanteerd in de Algemene verordening gegevensbescherming.4

In artikel 12 waren de alinea»s abusievelijk niet als afzonderlijke leden genummerd. In artikel 13, derde lid, werd verwezen naar het derde lid in plaats van het tweede lid. In Bijlage 1 en bijlage 2 van het voorstel van wet zijn enkele redactionele onvolkomenheden hersteld, zoals het gebruik van hoofdletters bij ieder onderdeel.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Noot 1

Kamerstukken II, 2017/18, 34 861, nr. 3, blz. 39.

Noot 2

Kamerstukken II 2017/18, 34 861, nr. 5, blz. 8.

Noot 3

Richtlijn (EU) 2016/681 i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119).

Noot 4

Artikel 4, onderdeel 7 van de AVG.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.