Motie Van Raan/Diks over de bijdrage van Atradius DSB aan de SDG's - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze motie i is onder nr. 263 toegevoegd aan dossier 26485 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Motie; Motie van de leden Van Raan en Diks over de bijdrage van Atradius DSB aan de SDG's
Document­datum 03-04-2018
Publicatie­datum 03-04-2018
Nummer KST26485263
Kenmerk 26485, nr. 263
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018

26 485

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 263

MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN DIKS

Voorgesteld 3 april 2018 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Atradius DSB veel transacties in ontwikkelingslanden ondersteunt;

constaterende dat de bijdrage van Atradius DSB aan de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG's) onduidelijk is;

verzoekt de regering, jaarlijks te rapporteren op welke manier Atradius DSB een bijdrage heeft geleverd aan de implementatie van de SDG's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan Diks

kst-26485-263 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 26 485, nr. 263


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.