Motie Alkaya/Van Raan over geen exportkredietverzekeringen bij risico's op mensenrechtenschendingen of milieuschade - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze motie i is onder nr. 267 toegevoegd aan dossier 26485 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Motie; Motie van de leden Alkaya en Van Raan over geen exportkredietverzekeringen bij risico's op mensenrechtenschendingen of milieuschade
Document­datum 03-04-2018
Publicatie­datum 03-04-2018
Nummer KST26485267
Kenmerk 26485, nr. 267
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018

26 485

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 267

MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN RAAN

Voorgesteld 3 april 2018 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat internationaal zakendoen ook risico's op schending van mensenrechten en milieuschade met zich mee kan brengen;

van mening dat de Nederlandse regering niet projecten mede mogelijk moet maken die schade aan mens en milieu brengen, ook als dit betekent dat een Nederlands bedrijf een opdracht misloopt;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat iedere aanvraag voor een exportkredietverzekering waarbij de risico's op schending van mensenrechten of milieuschade te groot zijn, wordt afgekeurd ongeacht het zogenaamde gelijke speelveld en de gevolgen voor de aanvragende bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya Van Raan

kst-26485-267 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 26 485, nr. 267


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.