Gewijzigd amendement Van der Linde/Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 34808 - Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren
Document­datum 05-03-2018
Publicatie­datum 06-03-2018
Nummer KST3480812
Kenmerk 34808, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 i van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 i van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG i van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG i van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 i (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 5 maart 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel W, wordt in het voorgestelde artikel 32, eerste lid, «10%» vervangen door «20%».

Toelichting

Witwassen en het financieren van terrorisme zijn zeer serieuze misdrijven die het voortbestaan van verdere criminaliteit en terrorisme bevorderen. Partijen of instellingen die dit ondersteunen verdienen een straf die zeer afschrikwekkend werkt. Uit de inventarisatie van de ervaringen met het gebruik van de Wft blijkt dat de boetes als positief en effectief worden beschouwd. Het verruimen van de bevoegdheden tot het opleggen van bestuurlijke boetes kan daar aan bijdragen. Dit amendement regelt dat het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren wordt verdubbeld van 10% naar 20%.

Van der Linde Leijten


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.