1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 266 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
26.10.2021  Standpunt EU in het kader van het Verdrag inzake bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging in verband met wijziging van de bijlage bij het stortprotocol.
Besluit com(2021)666
 
26.10.2021  Standpunt EU in het kader van het Verdrag inzake bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging in verband met wijziging van de bijlagen bij het ...
Besluit com(2021)668
 
26.10.2021  Standpunt EU over aanwijzing van de Middellandse Zee, in zijn geheel, als beheersgebied voor emissies van zwaveloxiden (“Med SOxECA”) krachtens het Marpol-Verdrag.
Besluit com(2021)669
 
03.09.2021  Standpunt EU tijdens de zevende zitting van de vergadering van partijen bij het Verdrag van Aarhus inzake naleving in het kader van de zaken ACCC/C/2008/32 en ...
Besluit com(2021)532
 
30.06.2021  Standpunt EU in het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan met betrekking tot een besluit inzake de ...
Besluit com(2021)352
 
20.04.2021  Standpunt EU in te nemen over wijziging van bijlage III Verdrag van Rotterdam inzake toestemmingen voor gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale ...
Besluit com(2021)194
 
13.04.2021  Tijdens de 10e vergadering bij het Verdrag van Stockholm persistente organische verontreinigende stoffen namens EU in te nemen standpunt tav het voorstel wijziging ...
Besluit com(2021)174
 
10.03.2021  Standpunt EU in de Internationale Raad voor tropisch hout in verband met de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006.
Besluit com(2021)112
 
17.02.2021  Standpunt EU over aanpassingen op het Verdrag van Minamata inzake kwik in verband met de vaststelling van besluiten tot wijziging van de bijlagen A en B bij dat verdrag.
Besluit com(2021)63
 
09.02.2021  Indiening van een voorstel namens de EU om chloorpyrifos op te nemen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Besluit com(2021)47
 
15.12.2020  Voorstel, namens de EU, inzake de methode voor aanpassingen rekening houdend met wijzigingen in EU-lidmaatschap ikv het Verdrag over grensoverschrijdende ...
Besluit com(2020)801
 
16.10.2020  EU-standpunt 40e vergadering Permanente Commissie van het Verdrag inzake behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern).
Besluit com(2020)654
 
14.10.2020  Wijzigen verordening over toepassing van het Verdrag van Aarhus over toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake ...
Verordening com(2020)642
 
14.10.2020  Algemeen milieuactieprogramma voor de EU voor de periode tot en met 2030.
Besluit com(2020)652
 
07.08.2020  Voorstellen wijzigen bijlage Verdrag van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.
Besluit com(2020)362
 
13.01.2020  Standpunt EU inzake wijziging van bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten en tot intrekking van een voorbehoud bij dat Verdrag.
Besluit com(2020)8
 
31.10.2019  In te nemen EU-standpunt in gemengd comité inzake wetshandhaving, governance en handel in bosbouw mbt vaststelling van RvO van comité voor de uitvoering van de ...
Besluit com(2019)556
 
23.10.2019  Standpunt EU tijdens de 39e zitting van het uitvoerend orgaan in het kader van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.
Besluit com(2019)545
 
16.09.2019  Standpunt EU in de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, in verband met een besluit tot vaststelling van grenswaarden voor kwikafval.
Besluit com(2019)413
 
16.09.2019  Standpunt EU in de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, over een besluit inzake de geleidelijke afschaffing van tandheelkundig amalgaam.
Besluit com(2019)414
 
05.07.2019  EU-standpunt over indienen voorstellen tot wijziging van bijlagen bij het Verdrag inzake bescherming trekkende wilde diersoorten op de vergadering van Conferentie der ...
Besluit com(2019)321
 
21.03.2019  Standpunt EU op de 18e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten ...
Besluit com(2019)146
 
15.02.2019  Indiening van een voorstel namens de EU om methoxychloor op te nemen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Besluit com(2019)82
 
06.02.2019  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen voor wijzigingen van de bijlagen A en B bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Besluit com(2019)52
 
06.02.2019  Standpunt EU over wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake geïnformeerde toestemming voor chemische stoffen en pesticiden in de internationale ...
Besluit com(2019)54
 
23.01.2019  Standpunt EU mbt wijzigingen in bijlagen II, VIII, IX van het Verdrag van Bazel inzake grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ...
Besluit com(2019)11
 
19.11.2018  Standpunt EU op de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van Rotterdam betreffende nalevingsprocedures.
Besluit com(2018)753
 
30.10.2018  Standpunt EU over het wijzigingen van bijlage 3 van de Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels.
Besluit com(2018)717
 
26.09.2018  Standpunt EU over goedkeuring van richtlijnen voor de milieuverantwoorde tijdelijke opslag van kwik, anders dan kwikafval, per art. 10 leden 2, 3, van het Verdrag van ...
Besluit com(2018)657
 
03.07.2018  Ondertekening van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw.
Besluit com(2018)514
 
03.07.2018  Sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw.
Besluit com(2018)515
 
01.06.2018  Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE).
Verordening com(2018)385
 
31.05.2018  Onderlinge afstemming van de verslagleggings­verplichtingen op het gebied van milieubeleid.
Verordening com(2018)381
 
28.05.2018  Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.
Richtlijn com(2018)340
 
28.05.2018  Minimumeisen voor hergebruik van water.
Verordening com(2018)337
 
22.03.2018  Persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking).
Verordening com(2018)144
 
01.02.2018  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking).
Richtlijn com(2017)753
 
29.06.2017  Standpunt EU tijdens de zesde zitting van de vergadering van de partijen bij het Verdrag van Aarhus met betrekking tot naleving in het kader van de zaak ACCC/C/2008/32.
Besluit com(2017)366
 
17.03.2017  Standpunt EU met betrekking tot het voorstel voor een wijziging van de bijlagen A, B en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Besluit com(2017)132
 
13.02.2017  Standpunt dat namens de EU in de Conferentie van de Partijen moet worden ingenomen ten aanzien van wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam.
Besluit com(2017)73
 
26.01.2017  Wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Richtlijn com(2017)38
 
19.01.2017  Wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG wat betreft de gevaarlijke eigenschap HP 14 ("Ecotoxisch").
Verordening com(2017)23
 
15.12.2016  Wijziging van vijf richtlijnen en een verordening wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied.
Besluit com(2016)789
 
02.02.2016  Sluiting van het Verdrag van Minamata inzake kwik.
Besluit com(2016)42
 
02.02.2016  Verordening betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008.
Verordening com(2016)39
 
18.01.2016  Standpunt EU wat betreft de aanneming van de in artikel 8, leden 8 en 9, van het Verdrag van Minamata inzake kwik bedoelde richtlijnen.
Besluit com(2016)3
 
02.12.2015  Wijziging van Richtlijnen 2000/53/EG inzake autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s en 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Richtlijn com(2015)593
 
02.12.2015  Wijziging van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen.
Richtlijn com(2015)594
 
02.12.2015  Wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.
Richtlijn com(2015)595
 
02.12.2015  Wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.
Richtlijn com(2015)596