COM(2021)667 EU
Standpunt EU in het kader van het Verdrag inzake bescherming van de Middellandse Zee over wijziging van bijlagen bij het protocol inzake verontreiniging vanaf het land

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging (het “Verdrag van Barcelona”) in verband met de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bijlagen I, II en IV bij het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door bronnen en activiteiten op het land (het “protocol inzake verontreiniging vanaf het land”)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (the ‘Barcelona Convention’) on the adoption of a Decision to amend Annexes I, II and IV to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities (the ‘LBS Protocol’)
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2021)667 NLEN
Extra COM-nummers COM(2021)667
Procedurenummer i 2021/0347(NLE)
Celex-nummer i 52021PC0667

2.

Key dates

Document 26-10-2021
Online publicatie 26-10-2021
Besluit 02-12-2021; Besluit 2022/10
Bekendmaking in Publicatieblad i 07-01-2022; PB L 4 p. 6-7

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.