Fraude op de vastgoedafdeling Schiphol?

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op dinsdag 29 augustus 2017, 3:02.

Schriftelijke vragen van de leden Visser en De Vries (beide VVD) aan de minister van Financiën en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake fraude op Schiphol.

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het NRC-artikel "Jij een klus op Schiphol, ik een nieuwe dakkapel" d.d. 26 augustus 2017 (hierna NRC-artikel)?
 • 2. 
  Herkent u zich in de stelling in het NRC-artikel dat de in het artikel genoemde fraudezaak geen incident is, maar het bijproduct van een informele bedrijfscultuur waar ‘voor-wat-hoort-wat’ geldt, een ondoorzichtige administratie en tal van bouw- en onderhoudsproblemen die veelal hun oorsprong vinden bij de afdeling Schiphol Real Estate? Zo nee, waarom niet? Kunt u dit nader onderbouwen? Zo ja, welke stappen heeft of gaat u nemen om deze problemen aan te pakken om herhaling in de toekomst te voorkomen?
 • 3. 
  Welke afspraken zijn er gemaakt met de Schiphol Group over beheersing van de assetkosten, aangezien ruim 50% van de kosten van de luchthavenactiviteiten direct gerelateerd is aan de infrastructuur (de assets) van Amsterdam Airport Schiphol (bron: Kamerstuk 28165-194)? Kunt u deze afspraken ook doorvertalen naar het forse voorgenomen investeringsprogramma (o.a. de nieuwe pier), voor de komende jaren van Schiphol? Welke garanties heeft u dat deze werkzaamheden doelmatig en doeltreffend zullen worden uitgevoerd?
 • 4. 
  Deelt u de conclusie uit het KPMG rapport van 2013 dat Schiphol de bouwkosten slecht onder controle heeft en verbouwingen vaak duurder uitvallen dan gemiddeld? Zo nee, kunt u dat nader onderbouwen? Kunt u zich hierbij de eerdere berichtgeving uit de Telegraaf d.d. 8 mei 2017 "Schiphol verkwist miljoenen in de bouw" herinneren? Welke maatregelen zijn sindsdien genomen? Tot welke resultaten heeft het programma AssetWise concreet geleid?
 • 5. 
  Herkent u zich in de kritiek in het NRC-artikel dat de meerjaren-onderhoudsbegroting een rommeltje is en te weinig technische kennis aanwezig is bij Schiphol Real Estate? Zo ja, welke stappen gaat u nemen om deze problemen aan te pakken om herhaling in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet en zo ja, welke maatregelen heeft u genomen?
 • 6. 
  Herkent u zich in de kritiek in het NRC-artikel dat de kwaliteit van de bouwwerken op Schiphol te wensen over laat? Zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Hoe verhoudt de kritiek uit het NRC artikel zich tot de uitkomsten van het onderzoek naar het investerings- en aanbestedingsproces, waar Schiphol opdracht toe heeft gegeven, waar u in uw Kamerbrief d.d. 1 juni 2015 (Kamerstuk 28165-194) aan refereert?
 • 8. 
  Klopt het dat de luchthaven de afgelopen jaren er achter gekomen is dat diverse gebouwen serieuze gebreken vertonen, zoals het recente voorbeeld van het Hilton hotel? En dat in sommige panden huurders er eerder ingetrokken zijn, voordat aan alle eisen was voldaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de omvang hiervan en wat vindt u hiervan?
 • 9. 
  Herkent u zich in het geschetste beeld, door o.a. diverse aanschrijvingen en lasten onder dwangsom van de brandweer en de gemeente Haarlemmermeer, dat er tenminste vragen te stellen zijn over de technische problemen van de Schiphol-panden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hebben er inmiddels gesprekken met Schiphol hierover plaatsgevonden? Zijn hier de technische problemen en brandveiligheid aan de orde gekomen en welke afspraken zijn hierover gemaakt?
 • 10. 
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het AO luchtvaart op 13 september 2017?