Vandaag stemmingen over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart

Met dank overgenomen van B. (Barbara) Visser i, gepubliceerd op dinsdag 10 oktober 2017, 3:02.

Er wordt vandaag gestemd over moties ingediend tijdens het VAO luchtvaart (4 oktober). De VVD dient totaal acht moties in om: - de vliegroutes te optimaliseren en daar alle betrokken bij te betrekken - selectiviteitsbeleid op Schiphol duidelijk te definiëren - het voorbestaan van vliegveld Teuge en haar activiteiten te beschermen - verminderen van overlast door laagvliegroutes bij Zwolle, (5) te zorgen dat de capaciteit op Lelystad ook écht wordt gebruikt beschikbaar komt om bestaand vakantieverkeer te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad - te onderzoeken hoe vrachtvluchten ook meer ruimte kunnen krijgen op andere vliegvelden, zoals Maastricht Aachen Airport - snel tot herziening van het luchtruim te komen en de Tweede Kamer vóór het kerstreces een plan van aanpak te sturen - duidelijk te geven over MER en de mogelijke milieueffecten van de aansluitroutes

 

MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat mede vanwege het jarenlang uitblijven van een noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim er vooralsnog sprake is van suboptimale vliegroutes van en naar Lelystad Airport;

van mening dat binnen de vastgestelde randvoorwaarden inzake deze vliegroutes er gezocht moet worden naar zo min mogelijk overlast voor woonkernen en natuurgebieden;

van mening dat luchthaven Lelystad niet kan doorgroeien tot meer dan 10.000 vliegbewegingen voordat het luchtruim is heringedeeld;

verzoekt de regering om in afwachting van de herindeling van het luchtruim de vliegroutes van en naar Lelystad, de hinder te monitoren en binnen de gestelde randvoorwaarden blijvend te optimaliseren, en de betrokken bestuurders, bewoners en ondernemers proactief daarbij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Van Helvert

Jetten

Bruins

 

MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de definities van de selectiviteitssegmenten niet eenduidig zijn, met ongewenste effecten van dien, en dat dat in de afgelopen jaren ertoe geleid heeft dat partijen met verschillende belangen langs elkaar heen konden praten;

constaterende dat onduidelijk is wat de betekenis van de definities is in internationaal verband en in de context van slotcoördinatie;

overwegende dat duurzaamheid ook een onderdeel kan vormen van het selectiviteitsbeleid;

verzoekt de regering om, in overleg met de sector tot een eenduidige afbakening van de segmenten te komen die bijdraagt aan de versterking van de mainportfunctie van Schiphol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Bruins

Van Helvert

Jetten

 

MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat vliegveld Teuge door de beoogde vertrekroutes van Lelystad Airport belemmerd dreigt te worden in haar activiteiten en daardoor in haar exploitatiemogelijkheden en haar voortbestaan,

verzoekt de regering, in overleg met vliegveld Teuge te bezien op welke wijze het voortbestaan van vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Bruins

Jetten

Van Helvert

Visser

Van Aalst

Kuiken

MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat in het B+-scenario bij oostenwind inkomend en uitgaand vliegverkeer elkaar kruisen, wat leidt tot naderend vliegverkeer op 3.000 voet nabij Zwolle (Stadshagen);

constaterende dat lager vliegen dan 6.000 voet slechts bij hoge uitzondering zou moeten plaatsvinden, maar dat dit kruisend vliegverkeer in de gekozen routering een reguliere situatie is;

verzoekt de regering, in de nadere uitwerking en detaillering van de routes van en naar Lelystad, zowel voor als na herinrichting van het luchtruim, speciale aandacht te besteden aan het voorkomen van kruisend vliegverkeer en daarmee aan het verminderen van overlast door laagvliegroutes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Visser

Van Helvert

Jetten

Graus

Kuiken

 

MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat Lelystad Airport is bedoeld als overloopluchthaven van Schiphol;

overwegende dat de invulling hiervan nog moet plaatsvinden en het daarom van belang is dat Lelystad niet autonoom groeit;

overwegende dat naast de marktbenadering door Lelystad zelf, het van belang is om een set aan heldere instrumenten om verkeer van Schiphol naar Lelystad Airport uit te plaatsen, beschikbaar te hebben, zoals een verkeersverdelingsregel en geen slotallocatie op Lelystad Airport, omdat anders het risico te groot is dat de beschikbare capaciteit op Lelystad niet primair ten goede komt aan vliegbewegingen die ruimte achterlaten op Schiphol;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om door middel van heldere (juridische) instrumenten te voorkomen dat de capaciteit op Lelystad beschikbaar komt voor bestemmingen en/of luchtvaartmaatschappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Visser

Jetten

Bruins

MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat zowel passagiersvervoer als vrachtvervoer van en naar Schiphol essentieel zijn voor de mainportfunctie van de nationale luchthaven; overwegende dat een sterke vrachtpositie van nationaal belang is vanwege exportkansen, vestigingsklimaat en werkgelegenheid;

verzoekt de regering, de slotallocatie nu en in de toekomst te optimaliseren en daarom zo spoedig mogelijk in overleg te gaan over het hergebruik van toebedeelde, maar niet gebruikte slots met het Operationeel Schiphol Overleg (OSO) en de slotcoördinator en de Kamer hierover te informeren;

verzoekt de regering voorts, om in beeld te brengen op welke wijze en condities niet-mainportgebonden vrachtvluchten aanvullende ruimte kunnen krijgen op andere vliegvelden, zoals Maastricht Aachen Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Visser

Jetten

Bruind

Kuiken

 

MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat mede vanwege het jarenlang uitblijven van een noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim er vooralsnog sprake is van suboptimale vliegroutes;

van mening dat binnen de vastgestelde randvoorwaarden inzake de vliegroutes van en naar Lelystad gezocht moet worden naar zo min mogelijk overlast voor woonkernen en natuurgebieden;

van mening dat luchthaven Lelystad niet kan doorgroeien tot meer dan 10.000 vliegbewegingen voordat het luchtruim is heringedeeld;

verzoekt de regering om, de uitvoering om te komen tot een luchtruimherindeling zo snel mogelijk uit te voeren, daarmee zo snel als mogelijk af te ronden en de Tweede Kamer voor het kerstreces een plan van aanpak inzake de herindeling van het luchtruim te sturen, inclusief een voorstel op welke wijze de omgeving wordt betrokken bij dit proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Visser

Van Helvert

Bruins

Graus.

 

MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de Commissie voor de m.e.r. op 3 oktober 2017 op haar website een persbericht heeft gepubliceerd over de tijdelijke aansluitroutes van en naar Lelystad Airport;

overwegende dat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan over de mogelijke milieueffecten van de lage tijdelijke aansluitroutes van en naar Lelystad Airport;

verzoekt de regering, parallel aan de consultatieperiode met de Commissie voor de m.e.r. duidelijkheid te verschaffen over detailniveau en reikwijdte van de vastgestelde MER in relatie tot de tijdelijke aansluitroutes en de mogelijke milieueffecten, en de Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Bruins

Van Helvert

Visser

Kuiken