Motie Jasper van Dijk over afschaffing van de gehele kostendelersnorm voorbereiden - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 17 juli 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016-2017

34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2016

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

i • overwegende, dat de regering terecht de kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt;

i

van mening, dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die haar volwassen kind in huis heeft wel wordt gekort, maar een moeder met AOW die door haar kind in huis wordt genomen niet;

verzoekt de regering de afschaffing van de gehele kostendelersnorm voor te bereiden, en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.