Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Dit nader rapport i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 34550 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 ; Nader rapport; Nader rapport
Document­datum 20-09-2016
Publicatie­datum 20-09-2016
Nummer KST34550XVI3
Kenmerk 34550 XVI, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 3 NADER RAPPORT

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 20 september 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen.

  • 1. 
    Verwerking CPB cijfers (MEV 2017 en MLT 2018-2022)

De wijzigingen/aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2017) in het artikel 2 Curatieve zorg (Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-), artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (Bijdrage in de Kosten van Kortingen) en artikel 8 Tegemoetkoming Specifieke kosten (Zorgtoeslag). Ook de nominale ontwikkeling van zowel de Zvw als de Wlz-uitgaven in het Financieel Beeld Zorg (FBZ) zijn aangepast aan de definitieve cijfers van het CPB.

Normaal gesproken bevat een MEV-raming alleen cijfers voor het lopende jaar en het komende jaar, in dit geval dus voor 2016 en 2017. Dit jaar publiceert het CPB echter ook een middellangetermijnraming (MLT) bij de MEV voor de periode 2018-2021. Ook die raming is technisch verwerkt in deze begroting en het FBZ.

  • 2. 
    Verwerking uitkomst Bestuurlijk Overleg VNG-Rijk

In het BO van 24 augustus 2016 zijn de VNG en het Rijk overeengekomen om een aantal correcties door te voeren ten aanzien van de overheveling van budgetten in het kader van de hervorming van de langdurige zorg (correctie startstreep).

Dit heeft een mutatie tot gevolg van het begrotingsgefinancierde BKZ (Wmo en jeugdwet) naar de Wlz voor een bedrag van € 226 miljoen in 2017 aflopend naar € 176 miljoen in 2021.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Hoofdstuk XVI:

Het totaal van de uitgaven komt daarmee op € 14.371,198 miljoen (was € 14.544,513 miljoen).

Het totaal van de verplichtingen wordt € 7.653,932 miljoen (was € 7.619,647 miljoen).

Het totaal van de ontvangsten verandert niet.

Budgettair kader zorg (BKZ)

Het totaal van de netto uitgaven komt daarmee op € 68.543,739 miljoen (was € 68.497,447 miljoen).

Het totaal van de ontvangsten verandert niet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.