22201 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 augustus 1991 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Vogelwet 1936 en de Jachtwet te wijzigen, teneinde uitvoering te kunnen geven aan internationale verplichtingen op het terrein van de bescherming van vogels en de jacht, en in het bijzonder aan de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de Vogelstand (Pb EG L 103) en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg op het gebied van de jacht en de vogelbescherming (Trb. 1970, 155} en voorts de Natuurbeschermingswet aan te passen aan internationale verplichtingen inzake het behoud van in het wild levende dier-en plantesoorten, waaronder aan de Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1982 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier-en plantesoorten (Pb EG L 384).

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.