Stemming Hervorming kindregelingen

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Hervorming kindregelingen
Document­datum 24-06-2014
Publicatie­datum 25-06-2014
Nummer HEK20132014-35-6
Kenmerk kenmerk HEK20132014-35-6
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

De heer Thissen (GroenLinks)
De heer Hoekstra (CDA)
De heer Ester (ChristenUnie)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716).

(Zie vergadering van 17 juni 2014.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

foto Ch.P. (Tof)  Thissen
De heer Thissen (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks zal tegen dit wetsvoorstel stemmen, niet omdat zij het terugbrengen van elf naar vier regelingen niet ziet zitten, maar omdat zij zeer tegen de versobering is. Bovendien is tijdens het debat met de ministergebleken dat hij de kindregelingen heel nadrukkelijk in het licht van de arbeidsmarkt plaatst. Hij heeft er een instrument van de arbeidsmarkt van gemaakt. Daar is GroenLinks principieel op tegen, omdat kindregelingen bedoeld zijn om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien, waarvan nu nog steeds in zo'n 400.000 gevallen sprake is. Zij verdienen juist ondersteuning. Wij handhaven onze motie.

©

foto W.B. (Wopke)  Hoekstra
De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Voor onze fractie was het een dubbeltje op zijn kant met dit wetsvoorstel. Wat ons niet bevalt, is dat het kabinet minder geld uitgeeft aan de kindregelingen. Wat ons wel bevalt, is dat het aantal regelingen wordt teruggebracht en dat het aantrekkelijkerwordt om vanuit een uitkering aan het werk te gaan. Het kabinet heeft toegezegd om de gezinnen te ontzien die het ergst worden getroffen en heeft daar ook geld voor beschikbaar gesteld. Bovendien zijn onze zorgen over ouders met gehandicapte kinderen weggenomen. Alles afwegende, kunnen wij daarom voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Hebt u nog een opmerking over de motie? U bent nu hier en dadelijk moet u weer die rit maken!

De heer Hoekstra (CDA):

Dank voor uw inlevend vermogen. Wij zullen tegen de motie stemmen, omdat wij deze door de toezegging van het kabinet als overbodig beschouwen.

De voorzitter:

Dank u wel. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen?

©

foto P. (Peter)  Ester
De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. In de plenaire behandeling van deze wetsvoorstellen heeft mijn fractie uitgebreid aandacht besteed aan de kwestie van feitelijk alleenstaande partners die de partnertoeslag missen, omdat zij administratief wel een partner hebben. Toch zullen wij niet voor de motie stemmen. De minister heeft in zijn briefvan vorige week uitvoerig aangegeven dat hij serieus met dit probleem aan de slag gaat. Hij heeft zich gecommitteerd aan het vinden van een structurele oplossing en wel via een wetswijziging. Bovendien stelt hij budget beschikbaar. Voor ons is dat voldoende, maar uiteraard zullen wij de voortgang nauwgezet volgen. De fractie van de ChristenUnie zal de motie niet steunen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, de SP, GroenLinks en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.