Interview met Europarlementariër Edit Bauer over de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 23 mei 2012, 9:58.

Rapporteur Edit Bauer

"Hoe is het mogelijk dat we al 50 jaar wetgeving hebben over gelijke lonen, maar dat de loonkloof nog steeds 16% tot 17% bedraagt?" Mevrouw Edit Bauer, rapporteur voor "gelijk loon voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijk werk of werk van gelijke waarde", stelt zich vragen bij de huidige situatie. Bauer heeft het in dit interview over de voornaamste onderwerpen voor Internationale Vrouwendag 2012 op 8 maart.

Wat zijn de gevolgen van de loonkloof op korte, middellange en lange termijn?

Niet enkel vrouwen die in armoede leven lopen een risico. Statistieken tonen aan dat de kloof groter wordt naarmate mensen verouderen, en dat vrouwen de gevolgen tot aan hun dood blijven voelen. Zo is er een groot verschil in pensioenen en lopen oudere vrouwen meer risico om in armoede terecht te komen dan mannen. Op de lange termijn zien we demografische gevolgen, en is er een hoger geboortecijfer in landen waar de kloof het kleinst is. Er zijn ook gevolgen te merken in competitiviteit. Dit is geen kwestie van mensenrechten maar het gaat hier eerder om een puur economische kwestie. Sommige sectoren zijn simpelweg competitiever dan anderen en in sommige lidstaten ligt de tewerkstellingsgraad onder vrouwen gewoon hoger.

Wat moet er gebeuren om de situatie te veranderen?

Zelfs in de sectoren waar er overwegend meer vrouwen tewerkgesteld zijn hebben mannen gewoonlijk hogere lonen. De horizontale en verticale segregatie van economische sectoren is diep geworteld in de structuur van de economie, maar het is ook een gevolg van culturen en de benadering van moederschap. Het valt op dat er steeds meer vrouwen afstuderen en dat deze vrouwen volgens de statistieken aan het begin van hun carrière meer verdienen dan jonge mannen. De kloof is dus in het begin niet zichtbaar maar duikt voor het eerst op wanneer vrouwen na een zwangerschapsverlof de arbeidsmarkt herbetreden. Ik vermoed dat de demografische crisis en de gevolgen ervan even hard zal aankomen als de huidige economische crisis. Het wordt tijd om ouderschap op een andere manier te benaderen en het te evalueren, want het is niet langer een private kwestie. De oorzaak van de loonkloof ligt vaak bij een gebrek aan praktijkervaring.

Welke concrete voorstellen doet u in uw rapport, en hoe kan de EU helpen om dit probleem aan te pakken?

Het is een illusie te denken dat er veel zal veranderen als men de wetgeving aanpast. Iedereen zou moeten samenwerken om de situatie op te lossen. Er is niet enkel nood aan meer gelijkheid maar het is ook nodig dat de verregaande gevolgen hiervan worden aangepakt. Ik stel me vooral de vraag hoe het mogelijk is dat er een loonkloof is van 16% tot 17%, terwijl er al 50 jaar wetgeving over gelijk loon bestaat. Het is cruciaal dat we deze wetgeving opnieuw bekijken en nagaan waarom het minder effectief is dan wetgeving in andere domeinen. Samen met mijn collega's vind ik dat de wetgeving effectiever moet zijn en dat er sancties moeten genomen worden. Het lonensysteem moet transparanter zijn en werkzoekenden hebben recht op informatie over hun salarissen. Er is bijvoorbeeld een voorstel om de salarisstructuur een maal per jaar te publiceren. Er zijn slechts weinig zaken over discriminatie die voor het hof van justitie beslecht worden, dus is het belangrijk dat we een manier vinden om de organisaties te versterken die voor meer gelijkheid opkomen. Slachtoffers van loondiscriminatie kunnen op die manier hun zaak bij het hof voorleggen.

Welke boodschap over de Internationale Vrouwendag zou u via Twitter willen versturen?

Het is tijd om wetgeving in goede praktijk om te zetten en om de loonkloof te dichten.

REF. : 20120223STO39239