EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

De commissie telt 35 leden. De grootste uitdagingen waar deze commissieleden zich voor inzetten zijn het bestrijden van financiële ongelijkheid, de verslechtering op het gebied van de rechten van de vrouw, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, het geweld tegen vrouwen en de bescherming van de rechten van vrouwen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich bezig met de bevordering van de rechten van de vrouw zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten, met beleid gericht op het bewerkstelligen van gelijke kansen en de afschaffing van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht. Ook is de commissie bevoegd voor de toepassing en verdere ontwikkeling van genderevenwicht in alle beleidssectoren en de uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die van belang zijn voor de rechten van de vrouw.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Plenary session week 40 2017 in Strasbourg- Fiscal compact and its incorporation into the EU legal framework - Topical debate Evelyn Regner iS&D

Ondervoorzitter(s)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi iEVP
Robert Biedroń iS&D
Eugenia Rodríguez Palop iGUE/NGL
EP Press conference by Terry REINTKE and Sylwia SPUREK Sylwia Spurek iGroenen/EVA

Lid/leden

Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Sirpa Pietikäinen iEVP
DROI / FEMM committee meeting - Joint hearing on Child Marriages Vilija Blinkevičiūtė iS&D
Rosa Estaràs Ferragut iEVP
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska iEVP
María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
Plenary session Week 37 2017 in Strasbourg - EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against womenand domestic violence Maria Noichl iS&D
Plenary session week 50 2017 in Strasbourg- Situation in Afghanistan Pina Picierno iS&D
Plenary session week 3 2018 in Strasbourg - Implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States Ernest Urtasun iGroenen/EVA
Christine Anderson iID
Annika Bruna iID
Frances Fitzgerald iEVP
Cindy Franssen iEVP
Heléne Fritzon iS&D
Arba Kokalari iEVP
Alice Kuhnke, on the left, and Ursula von der Leyen Alice Kuhnke iGroenen/EVA
Karen Melchior iRENEW
Andżelika Anna Możdżanowska iECR
Sandra Pereira iGUE/NGL
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66) iRENEW
Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
Christine Schneider iEVP
Jessica Stegrud iECR
Isabella Tovaglieri iID
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg- Making relocation happen - Council and Commission statements Hilde Vautmans iRENEW
Simona Baldassarre iID
Lina Gálvez Muñoz iS&D
President Michel meets Co-chair of Covax Council Chrysoula Zacharopoulou iRENEW
Margarita De La Pisa Carrión iECR
Isabelle ADINOLFI in plenary session week 20 2017 in Strasbourg Isabella Adinolfi iEVP
Marco ZULLO - 8th Parliamentary Term Marco Zullo iRENEW

Plaatsvervanger(s)

Rovana Plumb Rovana Plumb iS&D
Alessandra Moretti iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Monika Vana iGroenen/EVA
Jadwiga WISNIEWSKA in plenary session week 24 2017 in Strasbourg Jadwiga Wiśniewska iECR
Sylvie Brunet iRENEW
Lena Düpont iEVP
Nicolaus Fest iID
Pierrette Herzberger-Fofana iGroenen/EVA
Virginie Joron iID
Marina Kaljurand iS&D
President VAN ROMPUY meets Ms Ewa KOPACZ, newly elected Polish Prime Minister - Arrival Ewa Kopacz iEVP
Elena Kountoura iGUE/NGL
Predrag Fred Matić iS&D
Silvia Modig iGUE/NGL
Susana Solís Pérez iRENEW
Pernille Weiss iEVP
Monika Beňová iS&D
Maria-Manuel Leitão-Marques iS&D
Aušra Maldeikienė iEVP
Angelika Winzig iEVP
Photographer: Eduardo Dieguez Esteban González Pons iEVP
Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA
Vera Tax (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Vera Tax (PvdA) iS&D
Irène Tolleret iRENEW
JA21Michiel Hoogeveen5 Michiel Hoogeveen (JA21) iECR
Maria da Graça Carvalho iEVP
Lefteris CHRISTOFOROU in the European Parliament in Brussels Lefteris Christoforou iEVP
Abir Al-Sahlani iRENEW
Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA

3.

Meer informatie