Verordening 1989/4045 - Door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 januari 1990 tot 22 juni 2008.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de door de Lid-Staten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 4045/89 of 21 December 1989 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund and repealing Directive 77/435/EEC
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1989/4045
Origineel voorstel COM(1989)290 EN
Celex-nummer i 31989R4045

3.

Key dates

Document 21-12-1989
Bekendmaking in Publicatieblad 30-12-1989; Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007,Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 031,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009,OJ L 388, 30.12.1989,Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 031,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009
Inwerkingtreding 01-01-1990; Toepassing zie art 23
02-01-1990; in werking datum publicatie + 3 zie art 23
Einde geldigheid 22-06-2008; opgeheven door 32008R0485

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31989R4045

Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de door de Lid-Staten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG

Publicatieblad Nr. L 388 van 30/12/1989 blz. 0018 - 0023

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 31 blz. 0027

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 31 blz. 0027

VERORDENING ( EEG ) Nr . 4045/89 VAN DE RAAD van 21 december 1989 inzake de door de Lid-Staten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Orientatie - en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Overwegende dat naar luid van artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2048/88 ( 4 ), de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen om zich ervan te vergewissen dat de door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw ( EOGFL ) gefinancierde verrichtingen daadwerkelijk en op regelmatige wijze hebben plaatsgevonden, om onregelmatigheden te voorkomen en te vervolgen en om de als gevolg van onregelmatigheden of nalatigheden verloren gegane bedragen terug te vorderen;

Overwegende dat de controle van de handelsdocumenten van de ondernemingen die bedragen ontvangen of verschuldigd zijn, een zeer doeltreffend middel kan zijn ter controle van de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het EOGFL; dat deze controle een aanvulling vormt op de andere door de Lid-Staten verrichte controles; dat deze verordening voorts de nationale controlevoorschriften die verder gaan dan de in deze verordening opgenomen bepalingen onverlet laat;

Overwegende dat de Lid-Staten moeten worden aangespoord om de door hen op grond van Richtlijn 77/435/EEG ( 5 ) verrichte controles van de handelsdocumenten van ondernemingen die bedragen ontvangen of verschuldigd zijn, aan te scherpen;

Overwegende dat bij de tenuitvoerlegging door de Lid-Staten van de wettelijke voorschriften die naar aanleiding van Richtlijn 77/435 /EEG zijn vastgesteld, is gebleken dat het huidige systeem in het licht van de opgedane ervaring moet worden gewijzigd; dat wijzigingen dienen te worden opgenomen in een verordening gezien de aard van de betrokken bepalingen;

Overwegende dat de keuze van de documenten aan de hand waarvan deze controle wordt verricht, zodanig moet worden bepaald dat een volledige controle kan plaatsvinden;

Overwegende dat bij de keuze van de te controleren ondernemingen met name rekening moet worden gehouden met de aard van de verrichtingen die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden en met de verdeling van de ondernemingen die bedragen ontvangen of verschuldigd zijn naar gelang van hun financiële betekenis in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het EOGFL;

Overwegende dat het voorts dienstig is in een minimumaantal controles van de handelsdocumenten te voorzien; dat dit aantal dient te worden vastgesteld volgens een methode waarmee wordt voorkomen dat belangrijke verschillen tussen de Lid-Staten ontstaan als gevolg van de specifieke structuur van hun uitgaven in het kader van de afdeling Garantie van het EOFGL; dat deze methode kan worden vastgesteld door het aantal ondernemingen met een zeker gewicht in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het EOGFL, als referentieaantal te...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.