Motie-Koopmans/Heijnen over een overzicht van aan te passen wetgeving - Bestuursakkoord 2011-2015

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 749

Bestuursakkoord 2011–2015

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN HEIJNEN

Voorgesteld 14 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het regeerakkoord is vastgelegd, dat per terrein ten hoogste twee bestuurslagen betrokken zijn bij hetzelfde onderwerp;

overwegende, dat een herverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuurslagen overeenkomstig dit uitgangspunt een systematische en daadkrachtige aanpak vereist;

verzoekt de regering een overzicht op te stellen van de aan te passen wetgeving op alle beleidsterreinen met een planning voor de realisatie daarvan en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans Heijnen


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.